งานบริหารทั่วไป

หน่วยสารบรรณและเลขานุการ

ภาพ นางนิตยา รอดยูร
นางนิตยา รอดยูร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล์ : nittaya.roo@mahidol.ac.th
ภาพ  นางสาวปนัดดา เทียนกระจ่าง
นางสาวปนัดดา เทียนกระจ่าง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล์ : panatda.tea@mahidol.ac.th

หน่วยประชาสัมพันธ์และ
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ภาพ นางฉัตรดาว นิยมสุจริต
นางฉัตรดาว นิยมสุจริต
นักประชาสัมพันธ์
รักษาการหัวหน้าหน่วยประชาสัมพันธ์ฯ
อีเมล์ : chatdao.niy@mahidol.ac.th
ภาพ นางสาวปวีณา ใจสุทธิ์
นางสาวปวีณา ใจสุทธิ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล์: paweena.jai@mahidol.ac.th
หน่วยวิเทศสัมพันธ์
ภาพ นางสาวชลิตา ไร่เหนือ
นางสาวชลิตา ไร่เหนือ
นักวิเทศสัมพันธ์
รักษาการแทนหัวหน้าหน่วยวิเทศสัมพันธ์
อีเมล์ : chalita.rai@mahidol.ac.th