ห้องสมุดวิทยาลัยราชสุดา

ภาพ นางสาวปภาวรินทร์  ทนโนนแดง
นางสาวปภาวรินทร์ ทนโนนแดง
บรรณารักษ์
อีเมล์ : paphawarin.ton@mahidol.ac.th

ภาพ นาง ธีรนุช ศิริพิพัฒน์
นาง ธีรนุช ศิริพิพัฒน์
ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
อีเมล์ : teranuch.sir@mahidol.ac.th