งานบริการวิชาการด้านคนพิการทางการเห็น

ภาพ นางสิริพร พลายแสง
นางสิริพร พลายแสง
นักวิชาการศึกษา (ผู้ชำนาญการ)
หัวหน้างานบริการวิชาการด้านคนพิการทางการมองเห็น
อีเมล์ : siriporn.chu@mahidol.ac.th

หน่วยผลิตสื่อ

ภาพ นางสาวสุปราณี ศรีสวัสดิ์
นางสาวสุปราณี ศรีสวัสดิ์
นักวิชาการอักษรเบรลล์
อีเมล์: supranee.srs@mahidol.ac.th
ภาพ นางสาวณัฐวดี หอมกุหลาบ
นางสาวณัฐวดี หอมกุหลาบ
นักวิชาการศึกษา
อีเมล์:sureerut.hom@mahidol.ac.th
ภาพ นายวรวิทย์ แก้วเกิด
นายวรวิทย์ แก้วเกิด
เจ้าหน้าที่อักษรเบรลล์
อีเมล์ : woravtt.kai@mahidol.ac.th

หน่วยฝึกอบรม

ภาพ นางสาวณุชนาฎ โต๊ะดี
นางสาวณุชนาฎ โต๊ะดี
นักวิชาการศึกษา (ผู้ชำนาญการพิเศษ)
สาขาบริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางการเห็น
รักษาการหัวหน้าหน่วยฝึกอบรม
อีเมล์: nuchanard.tod@mahidol.ac.th
ภาพ นางสาวจันจิรา เปี่ยมพูล
นางสาวจันจิรา เปี่ยมพูล
นักวิชาการศึกษา
อีเมล์: janjira.pea@mahidol.ac.th