สำนักงานบริการวิชาการ

ภาพ นางสาวธิดารัตน์ นงค์ทอง
นางสาวธิดารัตน์ นงค์ทอง
นักให้คำปรึกษาเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ (ผู้เชี่ยวชาญ)
รักษาการหัวหน้าสำนักบริการวิชาการและวิจัย
อีเมล์ : tidarat.non@mahidol.ac.th

หน่วยบริหารและธุรการ

ภาพ นายวทัญญู เทศะศิริ
นายวทัญญู เทศะศิริ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล์: watunyou.the@mahidol.ac.th
ภาพ นางสาวฐิติรัตน์ วีระวงศ์
นางสาวฐิติรัตน์ วีระวงศ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล์: thitirat.wee@mahidol.ac.th
ภาพ นางสาวณัฐวดี ลิ้มทอง
นางสาวณัฐวดี ลิ้มทอง
นักวิชาการเงินและบัญชี
อีเมล์:nutthawadee.lem@mahidol.ac.th