งานบริหารงานวิจัย

ภาพ นางสาวปิยนุช นุชบุญช่วย
นางสาวปิยนุช นุชบุญช่วย
นักบริหารงานวิจัย
หัวหน้างานบริหารงานวิจัย
อีเมล์: piyanuch.nuc@mahidol.ac.th
ภาพ นางสาวณฐวรรณ อรรณพไกรสร
นางสาวณฐวรรณ อรรณพไกรสร
เจ้าหน้าที่วิจัย ปฏิบัติงาน
อีเมล์: nathawan.ann@mahidol.ac.th