ภาควิชาหูหนวกศึกษา

ภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจนจิรา เจนจิตรวาณิช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจนจิรา เจนจิตรวาณิช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อีเมล์ :janejira.jan@mahidol.ac.th


ภาพ อาจารย์ ดร.ชไมพร​ มิตินันท์วงศ์
อาจารย์ ดร.ชไมพร​ มิตินันท์วงศ์
อาจารย์
อีเมล์ :chamaiporn.mit@mahidol.ac.th

ภาพ นางสาวกุลยา ไทรงาม
นางสาวกุลยา ไทรงาม
ผู้ช่วยอาจารย์
อีเมล์ :kunlaya.sai@mahidol.ac.th
ภาพนายณัฐวิชญ์ ศุภสินธุ์
นายณัฐวิชญ์ ศุภสินธุ์
ผู้ช่วยอาจารย์
อีเมล์ :nattawit.sup@mahidol.ac.th
ภาพ นายพชร นิลมณี
นายพชร นิลมณี
ผู้ช่วยอาจารย์
อีเมล์ :phachara.nil@mahidol.ac.th

ภาพนางสาวสิรินทรา ฤทธิเดช
นางสาวสิรินทรา ฤทธิเดช
ผู้ช่วยอาจารย์
อีเมล์ :sirintra.rit@mahidol.ac.th

หน่วยครูสอนภาษามือ

ภาพ นางสาวนันทพร จางวรางกูล
นางสาวนันทพร จางวรางกูล
นักวิชาการภาษามือ
รักษาการหัวหน้าหน่วยครูสอนภาษามือ
อีเมล์ :nunthaporn.cha@mahidol.ac.th

ภาพ นางสาวพวงผกา จันยาวงศ์
นางสาวพวงผกา จันยาวงศ์
นักวิชาการภาษามือ
อีเมล์ :peoungpaka.jay@mahidol.ac.th
ภาพนายวีระวัฒน์ นาลาด
นายวีระวัฒน์ นาลาด
นักวิชาการภาษามือ
อีเมล์ :weerawat.nal@mahidol.ac.th
ภาพ นางสาวมุกดา บุญมี
นางสาวมุกดา บุญมี
นักวิชาการภาษามือ
อีเมล์ :mookda.bon@mahidol.ac.th

ภาพนางสาวรัชนี เพ็ชรพูล
นางสาวรัชนี เพ็ชรพูล
นักวิชาการภาษามือ
อีเมล์ :ratchanee.phe@mahidol.ac.th
ภาพ นางสาววรวรรณ นิลมาลี
นางสาววรวรรณ นิลมาลี
นักวิชาการภาษามือ
อีเมล์ :worawan.nil@mahidol.ac.th
ภาพ นายวีรภัทร ชูพรหมแก้ว
นายวีรภัทร ชูพรหมแก้ว
นักวิชาการภาษามือ
อีเมล์ :weerapath.cho@mahidol.ac.th

หน่วยผู้ช่วยสอนและเซรามิค

ภาพนางสาวจรรยา ชัยนาม
นางสาวจรรยา ชัยนาม
นักวิชาการศึกษา
อีเมล์ :janya.cha@mahidol.ac.th
ภาพนางสาวชนิตา มะธุ
นางสาวชนิตา มะธุ
นักวิชาการศึกษา
อีเมล์ :chanita.mat@mahidol.ac.th
ภาพ นางธิติมา เทียนทอง
นางธิติมา เทียนทอง
นักวิชาการศึกษา
อีเมล์ :thitima.thi@mahidol.ac.th

ภาพนายนฤชา คล่องรักสัตย์
นายนฤชา คล่องรักสัตย์
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
อีเมล์ :narucha.kln@mahidol.ac.th
ภาพ นายสมปอง จำปาดำ
นายสมปอง จำปาดำ
นักวิชาการศึกษา
อีเมล์ :sompong.jum@mahidol.ac.th

หน่วยจดคำบรรยาย

ภาพ นายพีรพงศ์ พันธุ์ณรงค์
นายพีรพงศ์ พันธุ์ณรงค์
นักวิชาการศึกษา
รักษาการหัวหน้าหน่วยจดคำบรรยาย
อีเมล์ : perapong.pan@mahidol.ac.th
ภาพนางสาวสุภาวดี มั่นใจ
นางสาวสุภาวดี มั่นใจ
นักวิชาการศึกษา
อีเมล์ : supavadee.man@mahidol.ac.th
ภาพนางสาวศิริเพ็ญ เจียวหวาน
นางสาวศิริเพ็ญ เจียวหวาน
นักวิชาการศึกษา
อีเมล์ : siripen.jea@mahidol.ac.th
ภาพ นางสาวณัฐชา บุญมีลาภ
นางสาวณัฐชา บุญมีลาภ
นักวิชาการศึกษา
อีเมล์ : natcha.bun@mahidol.ac.th

หน่วยล่ามภาษามือ

ภาพ นางสาวศศิธร จำนงค์จันทร์
นางสาวศศิธร จำนงค์จันทร์
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
รักษาการหัวหน้าหน่วยล่ามภาษามือ
อีเมล์ : sasithorn.jam@mahidol.ac.th
ภาพนางสาวศศิธร ทรัพย์วัฒนไพศาล
นางสาวศศิธร ทรัพย์วัฒนไพศาล
ล่ามภาษามือ (ผู้ชำนาญการพิเศษ)
สาขาวิชาล่ามภาษามือ
อีเมล์ : sasithorn.sup@mahidol.ac.th
ภาพ นางสาวณัฐวศา สามชูสินธุ์
นางสาวณัฐวศา สามชูสินธุ์
ล่ามภาษามือ
อีเมล์ : panita.pho@mahidol.ac.th
ภาพ นางสาวสร้อยทอง หยกสุริยันต์
นางสาวสร้อยทอง หยกสุริยันต์
ล่ามภาษามือ
อีเมล์ :soithong.yok@mahidol.ac.th

ภาพนายศักดา โกมลสิงห์
นายศักดา โกมลสิงห์
ล่ามภาษามือ
อีเมล์ :sakda.kom@mahidol.ac.th
ภาพ นางสาวเพ็ญพักตร์ แก้วดี
นางสาวเพ็ญพักตร์ แก้วดี
ล่ามภาษามือ
อีเมล์ :penphak.kae@mahidol.ac.th
ภาพ นางสาวภัทรานิษฐ สงประชา
นางสาวภัทรานิษฐ สงประชา
ล่ามภาษามือ
อีเมล์ :pattranit.sog@mahidol.ac.th

ภาพ นางสาววิไลพร ปัจฉิมเพ็ชร์
นางสาววิไลพร ปัจฉิมเพ็ชร์
ล่ามภาษามือ
อีเมล์ :wilaiporn.puh@mahidol.ac.th
ภาพ นางสาวมุกดา กุดดู่เดิม
นางสาวมุกดา กุดดู่เดิม
ล่ามภาษามือ
อีเมล์ :mookda.koo@mahidol.ac.th
ภาพ นางโสภาพร พวงศิริ
นางโสภาพร พวงศิริ
ล่ามภาษามือ
อีเมล์ :sopaporn.plo@mahidol.ac.th

ภาพ นายวัลลภ  บ่อนิล
นายวัลลภ บ่อนิล
ล่ามภาษามือ
อีเมล์ :wanlop.bor@mahidol.ac.th
ภาพ นางสาววิภาวี เขียวขำ
นางสาววิภาวี เขียวขำ
ล่ามภาษามือ
อีเมล์ :wipawee.kie@mahidol.ac.th
ภาพ นางสาวถิรดา ถิรฤทัยศรี
นางสาวถิรดา ถิรฤทัยศรี
ล่ามภาษามือ
อีเมล์ :thirada.thi@mahidol.ac.th

หน่วยบริหารและธุรการ

ภาพ นางสาวกีณิยา จ่างรัตศศพินทุ
นางสาวกีณิยา จ่างรัตศศพินทุ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล์ :kiniya.cha@mahidol.ac.th
ภาพนางสาวณัฐชนันท์ วัฒกร
นางสาวณัฐชนันท์ วัฒกร
นักวิชาการศึกษา
อีเมล์ :natchanan.vat@mahidol.ac.th
ภาพ นางสาวพรรณชนก โฮนอก
นางสาวพรรณชนก โฮนอก
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล์ :panchanok.hon@mahidol.ac.th