ภาควิชาฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ

ภาพ อาจารย์ ดร.ปารณีย์ วิสุทธิพันธุ์
อาจารย์ ดร. ปารณีย์ วิสุทธิพันธุ์
อาจารย์
หัวหน้าภาควิชาฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ
อีเมล์ : paranee.vis@mahidol.ac.th
หน่วยบริหารและธุรการ

ภาพ นางศิริวรรณ วิทยาเวช
นางศิริวรรณ วิทยาเวช
นักวิชาการศึกษา
อีเมล์ : siriwan.vit@mahidol.ac.th
ภาพ นางสาวนาตยา กลมจีน
นางสาวนาตยา กลมจีน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล์ : nadtaya.klo@mahidol.ac.th