สื่อมัลติมีเดียภาษามือไทย

จัดทำโดย : ภาควิชาหูหนวกศึกษา วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล


มหาวิทยาลัยมหิดล

สำนักงานอธิการบดี

วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยาลัยนานาชาติ

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

วิทยาลัยดุริยางค์คศิลป์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์

คณะกายภาพบำบัด

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

ศูนย์การเรียนรู้มหิดล

หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
บัณฑิตวิทยาลัย

มหิดลสิทธาคาร

อาคารอเนกประสงค์
อุทยานธรรมชาติสิริรุกขชาติ

เรือนไทยศาลายา

พระราชบิดา
ลานมหิดล

ศูนย์อาหาร MLC

สถานีรถราง
รถราง

สถานี Shuttle Bus

สถานี Salaya Link
โรงพยาบาลศิริราช

โรงพยาบาลรามาธิบดี