ขณะนี้คุณอยู่ที่ | วิทยาลัยราชสุดา | วารสารวิทยาลัยราชสุดา | การส่งผลงานลงวารสาร

ส่งผลงานลงวารสาร

ข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Information)

* โปรดระบุ
ตำแหน่ง / สถานะ (Status)
  • อาจารย์ (Instructor, Lecturer)
  • นักวิจัย (Researcher)
  • นักศึกษา (Student)
  • อื่นๆ โปรดระบุ (Other, please specify) : 
* โปรดระบุ
* โปรดระบุ

ข้อมูลบทความ (Article Information)

ประเภทบทความ (Article Types)
  • บทความวิจัย (Research article)
  • บทความวิชาการ (Academic article)
  • อื่นๆ โปรดระบุ (Other, please specify) : 

กรณีที่เป็นบทความวิจัย (Research article)

กรณีเป็นบทความวิชาการ (Academic article)

แนบไฟล์บทความฉบับสมบูรณ์ในรูปแบบ doc/docx ( Please attach Full Paper (doc/docx) )