Skip Content
ไทย / อังกฤษ

ขณะนี้คุณอยู่ที่ | หน้าแรก | การพิจารณาตีพิมพ์

วารสารวิทยาลัยราชสุดาเพื่อการวิจัยและพัฒนาคนพิการ

การพิจารณาตีพิมพ์

  • 1. บทความทุกเรื่องจะได้รับการพิจารณาจากกองบรรณาธิการวารสาร ในประเด็นความสอดคล้องกับเป้าหมายของวารสาร สาขาวิชา ความถูกต้องของรูปแบบ และการใช้ถ้อยคำ
  • 2. บทความที่ผ่านการพิจารณาจากกองบรรณาธิการวารสาร จะถูกส่งไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ (Reviewer) ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับบทความจำนวนอย่างน้อย 2 คนเพื่อทำการประเมินและให้ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
  • 3. กองจัดการวารสาร ทำการรวบรวมผลการประเมิน ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของกองบรรณาธิการและของผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ และจัดส่งให้เจ้าของบทความพิจารณาปรับแก้
  • 4. เจ้าของบทความพิจารณาปรับแก้ตามความเหมาะสม และส่งฉบับแก้ไขให้กองบรรณาธิการ
  • 5. กองบรรณาธิการดำเนินการตรวจสอบการปรับแก้ หากเห็นสมควรรับไว้ตีพิมพ์ จะจัดลำดับการตีพิมพ์และแจ้งให้เจ้าของบทความรับทราบ หากเห็นว่าไม่สมควร จะแจ้งเจ้าของบทความพร้อมเหตุผลประกอบต่อไป
  • 6. เจ้าของบทความจะได้รับวารสารฉบับที่มีผลงานตีพิมพ์ 1 เล่ม

หมายเหตุ

  • 1) บทความทุกเรื่องที่ได้รับการตีพิมพ์ เป็นลิขสิทธิ์ของเจ้าของวารสาร
  • 2) กองบรรณาธิการวารสารสงวนสิทธิ์ในการปรับแก้บทความและจัดลำดับการตีพิมพ์บทความ
menu-thai

เมนูหลัก

ดาวน์โหลดเอกสาร

* ความคิดเห็น ข้อมูล และบทสรุปต่าง ๆ ที่ตีพิมพ์ ในวารสารเป็นของผู้เขียนบทความ และมิได้แสดงว่า กองบรรณาธิการวารสารวิทยาลัยราชสุดาและ คณะผู้จัดทำเห็นด้วยทั้งหมด