Skip Content
ไทย / อังกฤษ

ขณะนี้คุณอยู่ที่ | หน้าแรก

วารสารวิทยาลัยราชสุดาเพื่อการวิจัยและพัฒนาคนพิการ

วารสารปีที่ 17 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถนายน 2564)
Vol. 17 No. 1 January - June 2021


บทความวิจัย

1. การพัฒนาชุดส่งเสริมพัฒนาการเด็กที่มีความบกพร่องด้านการอ่านในระยะแรกเริ่ม

2. การศึกษารูปแบบสนามฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการทำความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหวสำหรับคนพิการทางการเห็น

3. การพัฒนาหลักสูตรเพื่อเสริมสร้างทักษะการดำรงชีวิตอิสระในบ้านสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา

4. ความหลากหลายของตรรกะเชิงสถาบันในโครงการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชนในประเทศไทย

5. การพัฒนาการจัดบริการสารสนเทศห้องสมุดโรงเรียนสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษเรียนร่วมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21


6. แบบจำลองการปฏิรูปนโยบายและกฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมด้านสุขภาพสำหรับคนพิการ

7. ผลของโปรแกรมกลุ่มช่วยเหลือตนเองสำหรับผู้ดูแลต่อการจัดการพฤติกรรมก้าวร้าวในเด็กวัยเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้

8. การพัฒนาความภาคภูมิใจในตนเองของเด็กด้อยโอกาสที่ตีตราตัวเองว่าอ่านไม่ออก : การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมลิ้งค์ไปยังวารสารฉบับที่ 6
วารสารปีที่ 1 วารสารปีที่ 2 วารสารปีที่ 3 วารสารปีที่ 4 วารสารปีที่ 5 วารสารปีที่ 6
วารสารปีที่ 7 วารสารปีที่ 8 วารสารปีที่ 9 วารสารปีที่ 10 วารสารปีที่ 11 วารสารปีที่ 12
ภาพปกวารสารวิทยาลัยราชสุดาปีที่ 13
วารสารปีที่ 13 วารสารปีที่ 14 วารสารปีที่ 15
ฉบับที่ 1
วารสารปีที่ 15
ฉบับที่ 2
วารสารปีที่ 16
ฉบับที่ 1
menu-thai

เมนูหลัก

ดาวน์โหลดเอกสาร

* ความคิดเห็น ข้อมูล และบทสรุปต่าง ๆ ที่ตีพิมพ์ ในวารสารเป็นของผู้เขียนบทความ และมิได้แสดงว่า กองบรรณาธิการวารสารวิทยาลัยราชสุดาและ คณะผู้จัดทำเห็นด้วยทั้งหมด