Skip Content
ไทย / อังกฤษ

ขณะนี้คุณอยู่ที่ | หน้าแรก | คำแนะนำสำหรับผู้เขียนบทความ

คำแนะนำสำหรับผู้เขียนบทความ
(สำหรับวารสารฯ ปีที่ 15 เป็นต้นไป)

การเตรียมผลงาน

 • 1. ใช้กระดาษขนาด A4 พิมพ์ห่างจากขอบกระดาษ 1 นิ้ว ทั้งสี่ด้าน พิมพ์หน้าเดียว ใส่เลขหน้าที่มุมบนขวา จำนวนหน้าของเนื้อหารวมตารางและรูปภาพไม่ต่ำกว่า 10 หน้า แต่ไม่ควรเกิน 15 หน้า
 • 2. ข้อความในบทคัดย่อและบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ใช้อักษร TH SarabunPSK ระยะห่าง 1 บรรทัดตลอดบทความ ส่วนตัวเลขให้ใช้เลขอารบิก
 • 3. ส่วนต้นของบทความ ประกอบด้วย 1) ชื่อเรื่องใช้ตัวเข้ม 2) ชื่อผู้เขียน หน่วยงานที่สังกัด(ถ้ามี) และ e-mail address ใช้ตัวอักษรปกติ โดยระบุทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษไว้ที่ส่วนต้นของบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 • 4. ส่วนของบทคัดย่อให้ดำเนินการดังนี้
  • 4.1 บทคัดย่อภาษาไทย ประกอบด้วยคำว่า "บทคัดย่อ" กึ่งกลางหน้ากระดาษตัวเข้ม และเนื้อหาของบทคัดย่อความยาว ประมาณ 250 คำ หรือไม่เกินครึ่งหน้ากระดาษ และคำสำคัญภาษาไทย 3-5 คำ
  • 4.2 บทคัดย่อภาษาอังกฤษ ประกอบด้วยคำว่า "Abstract" กึ่งกลางหน้ากระดาษตัวเข้ม และเนื้อหาของบทคัดย่อภาษาอังกฤษ ความยาวประมาณ 250 คำ หรือไม่เกินครึ่งหน้ากระดาษ และคำสำคัญภาษาอังกฤษ 3-5 คำ โดยบทคัดย่อภาษาอังกฤษต้องมีเนื้อหาตรงกับบทคัดย่อภาษาไทย
 • 5. ส่วนของเนื้อหา
 • 5.1 สำหรับบทความวิจัย ประกอบด้วยหัวข้อหลักต่อไปนี้
 • 1) ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา (Background and Significance of the Study)
 • 2) วัตถุประสงค์ (Objective
 • 3) นิยามศัพท์ (Definition of Terms)
 • 4) กรอบแนวคิดในการวิจัย (Conceptual Framework)
 • 5) วิธีดำเนินการวิจัย (Research Methodology) ประกอบด้วย ประชากร ตัวอย่างหรือผู้เข้าร่วมวิจัยหรือผู้ให้ข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยและการพัฒนาเครื่องมือ การเก็บรวบรวมข้อมูลและระยะเวลาที่เก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ (การรายงานผลทางสถิติให้ใช้รูปแบบ APA 6 th Edition)
 • 6) ผลการวิจัย (Results)
 • 7) อภิปรายและข้อเสนอแนะ (Discussion and Recommendation)
 • 8) กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgment) (ถ้ามี)
 • 9) เอกสารอ้างอิง (References)
 • 5.2 สำหรับบทความวิชาการ ประกอบด้วยหัวข้อหลักต่อไปนี้
 • 1) บทนำ (Introduction)
 • 2) เนื้อเรื่อง (Body) โดยอาจแบ่งเป็นประเด็นหรือหัวข้อย่อยตามความเหมาะสม
 • 3) บทสรุป (Conclusion)
 • 4) กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgment) (ถ้ามี)
 • 5) เอกสารอ้างอิง (References)
 • 6. การอ้างอิงในเนื้อหาและรายการอ้างอิงท้ายบทความเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด โดยใช้การอ้างอิงรูปแบบ APA 6th Edition (American Psychological Association style 6 th Edition)
 • 7. กรณีที่มีตาราง กำหนดหมายเลขตารางและชื่อตารางไว้บนตารางชิดขอบซ้าย และให้มีเฉพาะเส้นแนวนอนเท่านั้น โดยความกว้างของตารางไม่เกิน 15 เซนติเมตร ทั้งนี้ข้อมูลในตารางรวมทั้งหัวตารางเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด
 • 8. กรณีที่มีภาพหรือแผนภาพ กำหนดหมายเลขและชื่อของภาพหรือแผนภาพไว้ใต้ภาพหรือแผนภาพ โดยความกว้างของภาพหรือ แผนภาพต้องไม่เกิน 15 เซนติเมตร และจัดภาพให้อยู่กึ่งกลางหน้ากระดาษ
 • 9. บทความที่จะส่งเพื่อพิจารณาตีพิมพ์จะต้องไม่เคยตีพิมพ์ที่ใดมาก่อน หรืออยู่ในระหว่างการเสนอเพื่อพิจารณาเผยแพร่
 • 10. ในกรณีที่เป็นบทความแปล ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ โดยการขออนุญาตให้เป็นไปตามหลักจริยธรรมสากล
 • 11. ข้อความ เนื้อหา รูปภาพ และตาราง ที่ตีพิมพ์ในวารสาร เป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนบทความแต่เพียงผู้เดียว มิใช่ความคิดเห็นและความรับผิดชอบของกองบรรณาธิการวารสารวิทยาลัยราชสุดา กองจัดการ และวิทยาลัยราชสุดา
 • 12. การตรวจแก้ไขต้นฉบับ บรรณาธิการวารสารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจแก้ไขและตีพิมพ์ตามลำดับก่อนหลังตามความเหมาะสม เมื่อบทความวิจัยหรือบทความวิชาการได้รับการพิจารณาให้ลงตีพิมพ์ ผู้เขียนจะได้รับวารสารฯ เล่มที่ลงตีพิมพ์ ท่านละ 1 เล่ม
menu-thai

เมนูหลัก

ดาวน์โหลดเอกสาร

* ความคิดเห็น ข้อมูล และบทสรุปต่าง ๆ ที่ตีพิมพ์ ในวารสารเป็นของผู้เขียนบทความ และมิได้แสดงว่า กองบรรณาธิการวารสารวิทยาลัยราชสุดาและ คณะผู้จัดทำเห็นด้วยทั้งหมด