Skip Content
ไทย / อังกฤษ

ขณะนี้คุณอยู่ที่ | หน้าแรก | ข้อกำหนดการตีพิมพ์

วารสารวิทยาลัยราชสุดาเพื่อการวิจัยและพัฒนาคนพิการ


1. ประเภทบทความที่ได้รับการตีพิมพ์

1.1 บทความวิจัย

1.2 บทความวิชาการ

1.3 บทวิจารณ์หนังสือ

1.4 บทความปริทัศน์

1.5 บทความแปล

2. ขอบเขตเนื้อหาบทความ

บทความที่จะนำมาตีพิมพ์ในวารสารนี้ ต้องเป็นบทความที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการส่งเสริม ฟื้นฟู บำบัด รักษา การให้การศึกษา การฝึกอาชีพ หรือการวิจัยในบุคคลกลุ่มต่าง ๆ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

2.1 คนพิการ 9 ประเภท ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2552 ได้แก่

 • 2.1.1 บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น
 •    - คนตาบอด
 •    - คนตาบอดบางส่วน หรือคนที่มีการเห็นเลือนราง
 • 2.1.2 บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
 •    - คนหูหนวก
 •    - คนหูตึง
 • 2.1.3 บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
 • 2.1.4 บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายและสุขภาพ
 •    - บกพร่องทางระบบประสาท
 •    - บกพร่องทางกล้ามเนื้อและกระดูก
 •    - ไม่สมประกอบมาแต่กำเนิด
 •    - สภาพความบกพร่องทางร่างกาย และสุขภาพอื่น ๆ เช่น ผู้ป่วยโรคต่าง ๆ
 • 2.1.5 บุคคลที่มีปัญหาทางการเรียนรู้
 • 2.1.6 บุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา
 • 2.1.7 บุคคลที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์
 • 2.1.8 บุคคลออทิสติก
 • 2.1.9 บุคคลพิการซ้อน

2.2 บุคคลกลุ่มอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้แก่

 • 2.2.1 ผู้สูงอายุที่มีปัญหาทางสุขภาพ
 • 2.2.2 ผู้ด้อยโอกาส/ผู้ถูกทอดทิ้ง
 • 2.2.3 ผู้ถูกทารุณกรรม
 • 2.2.4 ทารกคลอดก่อนกำหนด
menu-thai

เมนูหลัก

ดาวน์โหลดเอกสาร

* ความคิดเห็น ข้อมูล และบทสรุปต่าง ๆ ที่ตีพิมพ์ ในวารสารเป็นของผู้เขียนบทความ และมิได้แสดงว่า กองบรรณาธิการวารสารวิทยาลัยราชสุดาและ คณะผู้จัดทำเห็นด้วยทั้งหมด