Skip Content
ไทย / อังกฤษ

ขณะนี้คุณอยู่ที่ | หน้าแรก | ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑ มกราคม - มิถุนายน ประจำปี ๒๕๔๘

วารสารวิทยาลัยราชสุดาเพื่อการวิจัยและพัฒนาคนพิการ
ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑ มกราคม - มิถุนายน ประจำปี ๒๕๔๘


บทความวิชาการ

๑. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีกับงานเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อคนพิการ
ศาสตราจารย์เกียรติคุณพูนพิศ อมาตยกุล | ดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม ภาพ icon เพื่อให้ทราบว่าเป็นไฟล์ PDF


๒. งานบริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ: ลักษณะผู้บริหารและการประเมินทางอาชีพ
ดร.ปิยะรัตน์ นุชผ่องใส | ดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม ภาพ icon เพื่อให้ทราบว่าเป็นไฟล์ PDF


บทความวิจัย

๑. การศึกษาพฤติกรรมการใช้เวลาวันหยุดของคนหูหนวกในกรุงเทพมหานคร
ดร.จิตประภา ศรีอ่อน และเจนจิรา เทศทิม | Abstract


๒. สภาวะความพิการของเด็กวัยเรียนในประเทศไทย
ดร.พิมพา ขจรธรรม | Abstract


๓. ประเมินผลบริการกู้ยืมเงินกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ
กมลพรรณ พันพึ่ง | Abstract


๔. ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการสร้างสัมพันธสารเรื่องเล่ากับกระบวนการคิด
ของคนหูหนวกในการเล่าเรื่องให้ผู้อื่นทราบ

สุขสิริ ด่านธนวานิช | Abstract


วารสารวิทยาลัยราชสุดาเพื่อการวิจัยและพัฒนาคนพิการ
ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๒ กรกฎาคม - ธันวาคม ประจำปี ๒๕๔๘

บทความวิชาการ

๑. ข้อควรคำนึงในการเป็นล่ามภาษามือวิชาชีพ
Hannah Kenzel | ดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม ภาพ icon เพื่อให้ทราบว่าเป็นไฟล์ PDF


๒. คำกริยา "เปิด" ในภาษามือไทย
จิรภา นิวาตพันธุ์ และอภิลักษณ์ ธรรมทวีธิกุล | ดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม ภาพ icon เพื่อให้ทราบว่าเป็นไฟล์ PDF


๓. สื่อการเรียนการสอนสำหรับคนหูหนวก
มานะ ประทีปพรศักดิ์ | ดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม ภาพ icon เพื่อให้ทราบว่าเป็นไฟล์ PDF


บทความวิจัย

๑. การเปรียบเทียบกฎหมายด้านคนพิการของประเทศไทย อังกฤษ และสหรัฐอเมริกา
ทวี เชื้อสุวรรณทวี | Abstract


๒. การติดตามประเมินผลบัณฑิต สาขาวิชาหูหนวกศึกษา รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2546
วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล

ศิริวรรณ วิทยาเวช และเจนจิรา เทศทิม | Abstract


๓. บทบาทหน้าที่ของนักให้คำปรึกษาในงานฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ
ดร. ปิยะรัตน์ นุชผ่องใส | Abstract


menu-thai

* ความคิดเห็น ข้อมูล และบทสรุปต่าง ๆ ที่ตีพิมพ์ ในวารสารเป็นของผู้เขียนบทความ และมิได้แสดงว่า กองบรรณาธิการวารสารวิทยาลัยราชสุดาและ คณะผู้จัดทำเห็นด้วยทั้งหมด