Skip Content
ไทย / อังกฤษ

ขณะนี้คุณอยู่ที่ | หน้าแรก | วารสารปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๑๓ | จิรัฏฐ์ วชิรเสรีชัย

วารสารวิทยาลัยราชสุดาเพื่อการวิจัยและพัฒนาคนพิการ
วารสารปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๑๓


บทความวิจัย : รูปแบบการประเมินผลแบบมีส่วนร่วมของคนหูหนวก
เพื่อตรวจสอบประสิทธิผลระบบบริการถ่ายทอดการสื่อสาร

ผู้วิจัย : จิรัฏฐ์ วชิรเสรีชัย

E-mail : jirat_w@hotmail.com

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ1)พัฒนารูปแบบการประเมินผลแบบมีส่วนร่วมของคนหูหนวกเพื่อตรวจสอบประสิทธิผลระบบบริการถ่ายทอดการสื่อสาร 2)เพื่อประเมินคุณภาพรูปแบบการประเมินผลแบบมีส่วนร่วมของคนหูหนวกเพื่อตรวจสอบประสิทธิผลระบบบริการถ่ายทอดการสื่อสาร และ 3)เพื่อนำรูปแบบการประเมินผลแบบมีส่วนร่วมไปดำเนินการตรวจสอบประสิทธิผลระบบบริการถ่ายทอดการสื่อสาร ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้


1. รูปแบบการประเมินผลแบบมีส่วนร่วมของคนหูหนวกเพื่อตรวจสอบประสิทธิผลระบบบริการถ่ายทอดการสื่อสาร ประกอบด้วยประเด็นสำคัญที่เอื้อให้การตรวจสอบประสิทธิผลระบบบริการถ่ายทอดการสื่อสารมีความสมบูรณ์ 7 ประเด็นคือ 1) หลักการและแนวคิด : แนวคิดการมีส่วนร่วมของคนหูหนวก การประเมินผลแบบมีส่วนร่วม และการประเมินประสิทธิผล 2) วัตถุประสงค์ของรูปแบบ : เพื่อตรวจสอบประสิทธิผลระบบบริการถ่ายทอดการสื่อสาร 3) ผู้มีส่วนร่วม : คนหูหนวกที่ร่วมเป็นทีมประเมินและคนหูหนวกที่เป็นผู้ให้ข้อมูลในการตรวจสอบประสิทธิผลระบบบริการถ่ายทอดการสื่อสาร 4) ประเด็นการตรวจสอบ 5 ประเด็น 28 ตัวชี้วัด 5) เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล : แบบตรวจสอบมัลติมีเดียภาษามือ 6) วิธีดำเนินการ : จัดประชุมเก็บข้อมูลแบบต่อหน้า และ 7) เกณฑ์การตัดสิน : สูง ปานกลาง และต่ำ


2. ผลการประเมินคุณภาพรูปแบบการประเมินผลแบบมีส่วนร่วมของคนหูหนวกเพื่อตรวจสอบประสิทธิผลระบบบริการถ่ายทอดการสื่อสารพบว่า รูปแบบที่พัฒนาขึ้นเหมาะสมสำหรับการตรวจประสิทธิผลระบบบริการถ่ายทอดการสื่อสาร โดยมีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างเนื้อหาและวัตถุประสงค์ของการพัฒนารูปแบบ 0.67 – 1.00


3. ผลการนำรูปแบบการประเมินผลแบบมีส่วนร่วมของคนหูหนวกไปดำเนินการตรวจสอบประสิทธิผลระบบบริการถ่ายทอดการสื่อสารพบว่า รูปแบบที่สร้างขึ้นมีประสิทธิผลในระดับสูง และผลการตรวจสอบระบบบริการถ่ายทอดการสื่อสารพบว่า ระบบบริการถ่ายทอดการสื่อสารมีประสิทธิผลโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยเว็บไซต์ www.ttrs.or.th มีประสิทธิผลระดับปานกลาง ระบบลงทะเบียนมีประสิทธิผลระดับปานกลาง ระบบถ่ายทอดและจอล่ามมีประสิทธิผลระดับปานกลาง ล่ามภาษามือมีประสิทธิผลระดับสูง และประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้บริการมีประสิทธิผลในระดับสูง


คำสาคัญ: รูปแบบการประเมินผลแบบมีส่วนร่วมของคนหูหนวก, ระบบบริการถ่ายทอดการสื่อสาร, แบบตรวจสอบมัลติมีเดียภาษามือ

วารสารฉบับเต็ม :ดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม ภาพ icon เพื่อให้ทราบว่าเป็นไฟล์ PDF

menu-thai

* ความคิดเห็น ข้อมูล และบทสรุปต่าง ๆ ที่ตีพิมพ์ ในวารสารเป็นของผู้เขียนบทความ และมิได้แสดงว่า กองบรรณาธิการวารสารวิทยาลัยราชสุดาและ คณะผู้จัดทำเห็นด้วยทั้งหมด