Skip Content
ไทย / อังกฤษ

ขณะนี้คุณอยู่ที่ | หน้าแรก | วารสารปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๑๓ | ชูกลิ่น อุนวิจิตร, ญานัท ศิริสาร, ไพรัช โรงสะอาด

วารสารวิทยาลัยราชสุดาเพื่อการวิจัยและพัฒนาคนพิการ
วารสารปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๑๓


บทความวิจัย : แนวทางการพัฒนาการนันทนาการและการท่องเที่ยว
เพื่อคนพิการในจังหวัดเชียงราย

ผู้วิจัย : ชูกลิ่น อุนวิจิตร, ญานัท ศิริสาร, ไพรัช โรงสะอาด

E-mail : chooglino@hotmail.com , t.sirisarn@gmail.com และ pairuch9889@gmail.com

บทคัดย่อ

การท่องเที่ยวและนันทนาการเป็นความต้องการพื้นฐานอย่างหนึ่งของมนุษย์แต่สำหรับคนพิการการท่องเที่ยวและนันทนาการมีความหมายต่อคนพิการมากกว่าคนปกติ ด้วยเป็นการเปิดโอกาสให้คนพิการเข้าสู่สังคม ได้ผ่อนคลายความเครียดและพัฒนาตนเอง การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยวและความต้องการนันทนาการของคนพิการในจังหวัดเชียงรายและเสนอแนวทางการพัฒนานันทนาการและการท่องเที่ยวเพื่อคนพิการในจังหวัดเชียงรายโดยการสำรวจความคิดเห็นของคนพิการทุกประเภทจำนวน 200 คนโดยใช้แบบสอบถามและการจัดเวทีสนทนากลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับคนพิการ จำนวน 12 คน นำมาวิเคราะห์โดยใช้ค่าร้อยละและเทียบเคียงกับข้อมูลเชิงคุณภาพจากเวทีสนทนาเพื่อหาข้อสรุป


ผลการวิจัยสรุปได้ว่า พฤติกรรมการท่องเที่ยวของคนพิการขึ้นอยู่กับความพร้อมในการสนับสนุนของครอบครัว แหล่งท่องเที่ยวควรเป็นสถานที่ภายในตัวจังหวัดเชียงราย ที่ไม่ไกลจากบ้าน เดินทางเข้าถึงได้สะดวก และมีสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ ให้แก่คนพิการตามความจำเป็น นันทนาการสำหรับคนพิการควรเป็นนันทนาการที่ไม่มีอันตราย ไม่ต้องคิดมาก ไม่ใช้กำลังมาก และช่วยผ่อนคลายความเครียดทางอารมณ์ นันทนาการที่เหมาะสมกับคนพิการเป็นนันทนาการในกลุ่มศิลปะและดนตรีเป็นหลัก


แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยว และนันทนาการสำหรับคนพิการควรเริ่มจากการพัฒนาเครือข่ายคนพิการระดับท้องถิ่น การเสนอแผนงานโครงการต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การสร้างการรับรู้ความต้องการของคนพิการต่อสาธารณะอย่างถูกต้องโดยกลุ่มคนพิการเองและโดยองค์กรที่สนับสนุนคนพิการผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่หลากหลาย


คำสาคัญ: คนพิการ, การท่องเที่ยว, นันทนาการ

วารสารฉบับเต็ม :ดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม ภาพ icon เพื่อให้ทราบว่าเป็นไฟล์ PDF

menu-thai

* ความคิดเห็น ข้อมูล และบทสรุปต่าง ๆ ที่ตีพิมพ์ ในวารสารเป็นของผู้เขียนบทความ และมิได้แสดงว่า กองบรรณาธิการวารสารวิทยาลัยราชสุดาและ คณะผู้จัดทำเห็นด้วยทั้งหมด