Skip Content
ไทย / อังกฤษ

ขณะนี้คุณอยู่ที่ | หน้าแรก | วารสารปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๑๓ | สุธา เหลือลมัย, ศศิธร ทรัพย์วัฒนไพศาล, นันทพร จางวรางกูล, นิอร เหลือลมัย

วารสารวิทยาลัยราชสุดาเพื่อการวิจัยและพัฒนาคนพิการ
วารสารปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๑๓


บทความวิจัย : การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาสำหรับบุคคลที่มีความบกพร่อง
ทางสติปัญญาในประเทศไทย

ผู้วิจัย : สุธา เหลือลมัย, ศศิธร ทรัพย์วัฒนไพศาล, นันทพร จางวรางกูล, นิอร เหลือลมัย

E-mail : sutha.lue@mahidol.edu, kok_sup@yahoo.com และ niornllm@gmail.com

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้ศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของสื่อภาพกราฟิก 2 รูปแบบ ระหว่างแบบภาพนิ่งหลายภาพที่คลิกแสดงผลทีละขั้น Step by step Multiple Static Visual(SSV) กับแบบภาพเคลื่อนไหว Animated Visual(AV) สำหรับใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ของผู้พิการทางการได้ยินในการเรียนรู้การใช้งานเครื่องมือในโปรแกรม PhotoShop โดยศึกษาในกลุ่มตัวอย่างขนาดเล็กจำนวน 13 คน แบ่งผู้เข้าร่วมการทดลองเป็น 2 กลุ่ม แต่ละกลุ่มเรียนด้วยสื่อภาพกราฟิกที่มีรูปแบบที่แตกต่างกัน ทำการทดลองจำนวน 3 ครั้งโดยในแต่ละครั้งเป็นการเรียนรู้วิธีใช้เครื่องมือในกล่องเครื่องมือ 1 ชนิด เปรียบเทียบประสิทธิผลของสื่อทั้งสองจากการเปรียบเทียบคะแนนทดสอบหลังเรียนและคะแนนสอบปฏิบัติ ร่วมกับการวิเคราะห์ความคิดเห็นที่กลุ่มตัวอย่างมีต่อสื่อแต่ละแบบในกรณีต่างๆ ผลการวิจัยกลุ่มเล็กนี้พบว่าเมื่อเปรียบเทียบคะแนนทดสอบหลังเรียนและคะแนนปฎิบัติระหว่างกลุ่มทดลองทั้งสองพบว่าไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติในทุกเครื่องมือที่วิจัย ซึ่งบ่งชี้ว่าสื่อภาพกราฟิกทั้งสองรูปแบบนี้อาจมีส่วนช่วยในการทำความเข้าใจให้กับผู้เรียนได้ดีเหมือนๆ กัน แต่จากผลการแสดงความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเมื่อสอบถามแยกเป็นรายเครื่องมือ พบว่า กรณีเครื่องมือที่มีลักษณะการใช้งานแบบต่อเนื่อง กลุ่มตัวอย่างจะชอบเรียนด้วยสื่อ AV ส่วนกรณีเครื่องมือซึ่งมีลักษณะการใช้งานเป็นขั้นๆ กลุ่มตัวอย่างจะชอบเรียนด้วยสื่อ SSV มากกว่า นอกจากนี้กลุ่มตัวอย่างยังได้ให้ความเห็นอีกว่า สื่อภาพกราฟิกทั้งสองรูปแบบช่วยให้เข้าใจและจดจำวิธีใช้งานเครื่องมือในโปรแกรม PhotoShop ได้ดีกว่าสื่อที่เคยใช้ โดยต้องการให้ใช้สื่อ AV ในหัวข้อที่ต้องการความต่อเนื่อง และใช้สื่อ SSV ในหัวข้อที่เน้นการทำงานเป็นลำดับขั้นตอนผลการศึกษาครั้งนี้จึงบ่งชี้ว่า รูปแบบสื่อภาพกราฟิกที่เหมาะสมสำหรับสอนวิธีใช้เครื่องมือในโปรแกรม PhotoShop ที่มีลักษณะการใช้งานแบบต่อเนื่องควรเป็นสื่อภาพกราฟิกแบบภาพเคลื่อนไหว (AV) ส่วนเครื่องมือในโปรแกรมที่มีลักษณะการใช้งานแบบขั้นตอนควรเลือกใช้สื่อภาพกราฟิกแบบภาพนิ่งหลายภาพที่คลิกแสดงผลทีละขั้น (SSV)


คำสาคัญ: สื่อการสอน, โปรแกรม PhotoShop, ผู้พิการทางการได้ยิน, ภาพนิ่งหลายภาพ, ภาพเคลื่อนไหว

วารสารฉบับเต็ม :ดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม ภาพ icon เพื่อให้ทราบว่าเป็นไฟล์ PDF

menu-thai

* ความคิดเห็น ข้อมูล และบทสรุปต่าง ๆ ที่ตีพิมพ์ ในวารสารเป็นของผู้เขียนบทความ และมิได้แสดงว่า กองบรรณาธิการวารสารวิทยาลัยราชสุดาและ คณะผู้จัดทำเห็นด้วยทั้งหมด