Skip Content
ไทย / อังกฤษ

ขณะนี้คุณอยู่ที่ | หน้าแรก | วารสารปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๑๓ | อานนท์ ศรีบุญโรจน์ , หทัยกาญจน์ กำเหนิดเพชร

วารสารวิทยาลัยราชสุดาเพื่อการวิจัยและพัฒนาคนพิการ
วารสารปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๑๓


บทความวิจัย : สิทธิในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของผู้พิการทางสติปัญญา

ผู้วิจัย : อานนท์ ศรีบุญโรจน์ , หทัยกาญจน์ กำเหนิดเพชร

E-mail : themis.lawtu@gmail.com และ hataikarnk@gmail.com

บทคัดย่อ

ผู้พิการทางสติปัญญาเป็นกลุ่มคนที่มีความอ่อนแอเนื่องจากมีสภาวะความบกพร่องทางสติปัญญา ทำให้การรับรู้และการทำความเข้าใจต่อสิ่งต่าง ๆ มีความแตกต่างจากบุคคลทั่วไป โดยเฉพาะเมื่อต้องเข้าไปเกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาอันเป็นกระบวนการที่มีความสลับซับซ้อนและอาจส่งผลกระทบต่อสิทธิของผู้พิการทางสติปัญญา ฉะนั้น จึงควรมีกฎหมายและมาตรการที่เหมาะสมโดยคำนึงความต้องการจำเป็นที่เป็นพิเศษของผู้พิการทางสติปัญญา อย่างไรก็ดี กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของประเทศไทยไม่ได้มีการบัญญัติรับรองสิทธิในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของผู้พิการทางสติปัญญาไว้เป็นการเฉพาะ ดังนั้น ประเทศไทยจึงควรปรับปรุงกฎหมายและมาตรการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สิทธิในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของผู้พิการทางสติปัญญาได้รับการคุ้มครอง


คำสาคัญ: คนพิการทางสติปัญญา, การเข้าถึง, สิทธิในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

วารสารฉบับเต็ม :ดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม ภาพ icon เพื่อให้ทราบว่าเป็นไฟล์ PDF

menu-thai

* ความคิดเห็น ข้อมูล และบทสรุปต่าง ๆ ที่ตีพิมพ์ ในวารสารเป็นของผู้เขียนบทความ และมิได้แสดงว่า กองบรรณาธิการวารสารวิทยาลัยราชสุดาและ คณะผู้จัดทำเห็นด้วยทั้งหมด