Skip Content
ไทย / อังกฤษ

ขณะนี้คุณอยู่ที่ | หน้าแรก | วารสารปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๑๓ | อาดัม นีละไพจิตร

วารสารวิทยาลัยราชสุดาเพื่อการวิจัยและพัฒนาคนพิการ
วารสารปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๑๓


บทความวิจัย : แนวคิดการให้คำปรึกษาชุมชนสู่รูปแบบของศูนย์บริการคนพิการ

ผู้วิจัย : อาดัม นีละไพจิตร

E-mail : adam.nee@mahidol.ac.th

บทคัดย่อ

บทความวิชาการนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอแนวคิดของการให้คำปรึกษาชุมชนเพื่อนำไปสู่รูปแบบของศูนย์บริการคนพิการซึ่งได้ถูกกำหนดขึ้น ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2556 มาตรา 20/3 เพื่อทำให้ผู้ปฏิบัติงานมีกรอบแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ครอบคลุมถึงความต้องการของผู้พิการ ในขอบข่ายงาน 4 ด้านคือ 1.การให้บริการชุมชนทางตรง เป็นการให้ข้อมูลแก่ชุมชนเพื่อให้คนพิการได้มีความรู้ไปใช้ในการดำเนินชีวิต 2.การให้บริการผู้รับบริการทางตรง เป็นการยื่นมือให้ความช่วยเหลือต่อผู้พิการที่ประสบปัญหา 3.การให้บริการชุมชนทางอ้อม เป็นการเข้าไปมีส่วนร่วมเพื่อกำหนดนโยบายสาธารณะในชุมชน และ 4.การให้บริการผู้รับบริการทางอ้อม การเป็นที่ปรึกษาเพื่อสนับสนุนให้คนพิการยืนยันสิทธิตาม พระราชบัญญัติคนพิการ


คำสาคัญ: การให้คำปรึกษาชุมชน, ศูนย์บริการคนพิการ, คนพิการ

วารสารฉบับเต็ม :ดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม ภาพ icon เพื่อให้ทราบว่าเป็นไฟล์ PDF

menu-thai

* ความคิดเห็น ข้อมูล และบทสรุปต่าง ๆ ที่ตีพิมพ์ ในวารสารเป็นของผู้เขียนบทความ และมิได้แสดงว่า กองบรรณาธิการวารสารวิทยาลัยราชสุดาและ คณะผู้จัดทำเห็นด้วยทั้งหมด