<วารสารปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๑๓ มกราคม - ธันวาคม ๒๕๕๗
Skip Content
ไทย / อังกฤษ

ขณะนี้คุณอยู่ที่ | หน้าแรก | วารสารปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๑๓ มกราคม - ธันวาคม ๒๕๕๗

วารสารวิทยาลัยราชสุดาเพื่อการวิจัยและพัฒนาคนพิการ
วารสารปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๑๓ มกราคม - ธันวาคม ๒๕๕๗


บทความวิจัย

๑. การเข้าสู่งานอาสาสมัครและบทบาทของอาสาสมัครในสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพิการทางสมองและปัญญาจังหวัดนนทบุรี
ชุติมา พิชิตรณชัยกุล, สากล สถิตวิทยานันท์ | Abstract


๒. รูปแบบการประเมินผลแบบมีส่วนร่วมของคนหูหนวก เพื่อตรวจสอบประสิทธิผลระบบบริการถ่ายทอดการสื่อสาร
จิรัฏฐ์ วชิรเสรีชัย | Abstract


๓. แนวทางการพัฒนาการนันทนาการและการท่องเที่ยวเพื่อคนพิการในจังหวัดเชียงราย
ชูกลิ่น อุนวิจิตร, ญานัท ศิริสาร, ไพรัช โรงสะอาด | Abstract


๔. รการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาสำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาในประเทศไทย
สุจินต์ สว่างศรี | Abstract


๕. รูปแบบของสื่อภาพกราฟิกที่เหมาะสมสำหรับการเรียนรู้วิธีใช้งานเครื่องมือในโปรแกรม Photoshop สำหรับผู้เรียนที่มีความพิการทางการได้ยิน: การศึกษากลุ่มเล็ก
สุธา เหลือลมัย, ศศิธร ทรัพย์วัฒนไพศาล, นันทพร จางวรางกูล, นิอร เหลือลมัย | Abstract


๖. เครื่องมือที่ใช้ประเมินผลในงานวิจัยทางดนตรีบำบัด: การวิเคราะห์เนื้อหา
สมชัย ตระการรุ่ง, นัทธี เชียงชะนา | Abstract


บทความวิชาการ

๑. สิทธิในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของผู้พิการทางสติปัญญา
อานนท์ ศรีบุญโรจน์ , หทัยกาญจน์ กำเหนิดเพชร | Abstract


๒. แนวคิดการให้คำปรึกษาชุมชนสู่รูปแบบของศูนย์บริการคนพิการ
อาดัม นีละไพจิตร | Abstractวารสารปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๑๓ มกราคม - ธันวาคม ๒๕๕๗ ฉบับเต็ม :ดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม ภาพ icon เพื่อให้ทราบว่าเป็นไฟล์ PDFmenu-thai

* ความคิดเห็น ข้อมูล และบทสรุปต่าง ๆ ที่ตีพิมพ์ ในวารสารเป็นของผู้เขียนบทความ และมิได้แสดงว่า กองบรรณาธิการวารสารวิทยาลัยราชสุดาและ คณะผู้จัดทำเห็นด้วยทั้งหมด