Skip Content
ไทย / อังกฤษ

ขณะนี้คุณอยู่ที่ | หน้าแรก | วารสารปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๑๔ | อาดัม นีละไพจิตร, ทวี เชื้อสุวรรณทวี, ปารณีย์ วิสุทธิพันธุ์, ขจรพรรณ สุวรรณสำริด

วารสารวิทยาลัยราชสุดาเพื่อการวิจัยและพัฒนาคนพิการ
วารสารปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๑๔


บทความวิจัย : แบบจำลองการปฏิรูปนโยบายและกฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพคนพิการ

ผู้วิจัย : 1 อาดัม นีละไพจิตร, 2 ทวี เชื้อสุวรรณทวี, 3 ปารณีย์ วิสุทธิพันธุ์, 4 ขจรพรรณ สุวรรณสำริด

E-mail : 1adam.nee@mahidol.ac.th , 2 tavee126@hotmail.com,
3paranee.kun@mahidol.ac.th

บทคัดย่อ

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแบบจำลองการ การปฏิรูปนโยบายและกฎหมายทางด้านการส่งเสริมอาชีพสำหรับคนพิการ และเพื่อศึกษาหาข้อสรุปเกี่ยวกับสภาพการบังคับใช้กฎหมายในอดีต ปัจจุบัน และแนวทางหรือวิธีการในการปฏิรูปนโยบายและกฎหมายในอนาคตเกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพ กลุ่มตัวอย่าง เป็นคนพิการและผู้ที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ ในพื้นที่ของจังหวัดที่มีภาคอุตสาหกรรม และจังหวัดที่มีภาคเกษตรกรรม โดยใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม


ผลการศึกษาพบว่า แบบจำลองการปฏิรูปนโยบายและกฎหมายทางด้านบริการอาชีพสำหรับคนพิการ เกี่ยวข้องกับศูนย์บริการอาชีพสำหรับคนพิการ ที่เชื่อมโยงระหว่าง การศึกษา อาชีพ และสุขภาพ


ข้อสรุปเกี่ยวกับสภาพการบังคับใช้กฎหมายในอดีต พบการเลือกปฏิบัติต่อคนพิการในการประกอบอาชีพ และในปัจจุบันพบว่ามีการสนับสนุนให้คนพิการได้มีอาชีพ เปิดโอกาส ให้คนพิการกับบุคคลปกติสามารถอยู่ร่วมกันในสังคม รวมทั้ง คนพิการมีความรู้ทางกฎหมายและการใช้สิทธิทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอาชีพและการจ้างงานคนพิการเพิ่มมากขึ้น และแนวทางหรือวิธีการในการปฏิรูปนโยบายและกฎหมายในอนาคตเกี่ยวกับการบริการอาชีพ พบว่านโยบายที่สนับสนุนและส่งเสริมนโยบายมาตรา 35 ในพระราชบัญญัติ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ(ฉบับที่2) พ.ศ. 2556 เป็นนโยบายที่เอื้อต่อการการมีรายได้ของ คนพิการ


คำสาคัญ: การส่งเสริมอาชีพคนพิการ, แบบจำลอง

วารสารฉบับเต็ม :ดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม ภาพ icon เพื่อให้ทราบว่าเป็นไฟล์ PDF

menu-thai

* ความคิดเห็น ข้อมูล และบทสรุปต่าง ๆ ที่ตีพิมพ์ ในวารสารเป็นของผู้เขียนบทความ และมิได้แสดงว่า กองบรรณาธิการวารสารวิทยาลัยราชสุดาและ คณะผู้จัดทำเห็นด้วยทั้งหมด