Skip Content
ไทย / อังกฤษ

ขณะนี้คุณอยู่ที่ | หน้าแรก | วารสารปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๑๔ | ฤทธิรงค์ จุฑาพฤฒิกร, กาญจน์กัณณ์ วัฒนาวีรชัย, โกญจนาจ ทององอาจ, สิริกร ศิรินอก, สงกรานต์ เอี่ยมรัศมี

วารสารวิทยาลัยราชสุดาเพื่อการวิจัยและพัฒนาคนพิการ
วารสารปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๑๔


บทความวิจัย : แนวทางการออกแบบผังโครงการใหม่ของสถานสงเคราะห์คนพิการและทุพพลภาพ
บางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของผู้รับบริการและผู้ให้บริการ

ผู้วิจัย : 1 ฤทธิรงค์ จุฑาพฤฒิกร, 2 กาญจน์กัณณ์ วัฒนาวีรชัย, 3 โกญจนาจ ทององอาจ,
4 สิริกร ศิรินอก, 5 สงกรานต์ เอี่ยมรัศมี

E-mail : 1Rittirong.c@bu.ac.th , 2Garngunn.w@gmail.com,
3Sniperinterior_b@hotmail.com , 4Ssirinok2014@gmail.com ,
5Songkran.aimr@gmail.com

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้ คือ การศึกษาถึงปัญหาสภาพแวดล้อมทางกายภาพของการวางผังอาคารในสถานสงเคราะห์ฯ เพื่อที่จะหาแนวทางในการออกแบบปรับปรุงการวางผังใหม่ที่ช่วยส่งเสริมให้ทั้งผู้ให้บริการ (ผู้ดูแล) และผู้รับบริการ (คนพิการ) มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น คณะผู้วิจัยได้ทำการลงสำรวจพื้นที่จริงและใช้วิธีการสัมภาษณ์กลุ่มในการเก็บข้อมูล ซึ่งพบว่าอุปสรรคหลักเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทางกายภาพของผังโครงการ คือ เส้นทางการสัญจรและตำแหน่งของอาคารที่ไม่รองรับการใช้งานได้จริง ซึ่งมีผลต่อการเข้าถึงอาคารต่างๆได้ลำบาก การบริการให้กับคนพิการได้ไม่สะดวก และสภาพความเป็นอยู่ที่ไม่เหมาะสมสำหรับทุกคน ด้วยที่การศึกษานี้เน้นแนวคิดการมีส่วนร่วมจากผู้ใช้สอย คณะผู้วิจัยได้ เจ้าหน้าที่และผู้อาศัยในบ้านบางปะกงจึงช่วยกันออกแบบวางผังโครงการใหม่ โดยจัดวางกลุ่มอาคารตามการใช้งานจริงและทางสัญจรภายในที่สามารถเชื่อมโยงส่วนบริการเข้าสู่อาคารพักอาศัย ซึ่งหวังว่าแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาผังโครงการนี้จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของทั้งผู้ให้และผู้รับบริการภายในสถานสงเคราะห์ฯให้เหมาะสมยิ่งขึ้น


คำสาคัญ: สถานสงเคราะห์คนพิการและทุพพลภาพบางปะกง, คนพิการ, การออกแบบเพื่อทุกคน, คุณภาพชีวิตของคนพิการ

วารสารฉบับเต็ม :ดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม ภาพ icon เพื่อให้ทราบว่าเป็นไฟล์ PDF

menu-thai

* ความคิดเห็น ข้อมูล และบทสรุปต่าง ๆ ที่ตีพิมพ์ ในวารสารเป็นของผู้เขียนบทความ และมิได้แสดงว่า กองบรรณาธิการวารสารวิทยาลัยราชสุดาและ คณะผู้จัดทำเห็นด้วยทั้งหมด