Skip Content
ไทย / อังกฤษ

ขณะนี้คุณอยู่ที่ | หน้าแรก | วารสารปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๑๔ | ศรีสุดา ภู่แย้ม, เจนจิรา เจนจิตรวาณิช, ธรรม จตุนาม

วารสารวิทยาลัยราชสุดาเพื่อการวิจัยและพัฒนาคนพิการ
วารสารปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๑๔


บทความวิจัย : การออกแบบห้องน้ำสำหรับคนพิการทางการเห็น

ผู้วิจัย : ศรีสุดา ภู่แย้ม1, เจนจิรา เจนจิตรวาณิช2, ธรรม จตุนาม3

E-mail : 1 sornlada@hotmail.com , 2 jane_jinara@hotmail.com,
3 tam.tat@mahidol.ac.th

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาแนวทางการออกแบบห้องน้ำสำหรับคนพิการทางการเห็น ให้มีความเหมาะสมและปลอดภัยต่อการใช้งาน 2) เพื่อออกแบบห้องน้ำสำหรับคนพิการทางการเห็นที่มีความเหมาะสมและปลอดภัย กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย คือ กลุ่มคนสายตาเลือนรางและกลุ่มคนตาบอดสนิท จากสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย สมาคมคนตาบอดชาวอีสาน ศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด และย่านอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ซึ่งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ ในการใช้ห้องน้ำสาธารณะมาอย่างน้อย 2 แห่ง สามารถ ใช้ชีวิตร่วมกับสังคมภายนอก และเดินทางได้ด้วยตนเองโดยใช้ไม้เท้าขาวจำนวนทั้งหมด 50 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามซึ่งเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างโดยการสัมภาษณ์, แบบสัมภาษณ์ในประเด็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้งานในปัจจุบันและความต้องการ โดยแบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ ด้านการสังเกต ด้านการสัมผัส ด้านการเคลื่อนไหว และแบบบันทึกการสังเกต พฤติกรรมการเคลื่อนไหวของคนตาบอด และมีการจดบันทึกการสังเกตเพื่อนำผลที่ได้มาทำการออกแบบห้องน้ำ


ผลการวิจัยพบว่า 1) แนวทางการออกแบบห้องน้ำสำหรับคนพิการทางการเห็น ให้มีความเหมาะสมและมีความปลอดภัยต่อการใช้งาน ศึกษาจากความต้องการของกลุ่มตัวอย่าง แบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ ด้านการสังเกต ด้านการสัมผัส และด้านการเคลื่อนไหว เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านพบว่า ด้านการสังเกต สุขภัณฑ์ที่ต้องการใช้งานเป็นแบบนั่งราบ อ่างล้างหน้าที่ต้องการใช้งานเป็นแบบมีเคาน์เตอร์ โถปัสสาวะชายส่วนใหญ่ที่ต้องการใช้งาน (เฉพาะเพศชาย 29 คน) เป็นแบบแขวนผนัง ด้านการสัมผัส ลักษณะพื้นที่ต้องการใช้งานเป็นแบบขรุขระ ลักษณะผนังที่ต้องการใช้งานมีทั้งแบบเรียบและแบบขรุขระ ลักษณะฝ้าเพดานที่ต้องการใช้งานเป็นแบบสูงโปร่ง ลักษณะประตูที่ต้องการใช้งานเป็นแบบบานเปิดเข้า ด้านการเคลื่อนไหว ขนาดพื้นที่ห้องน้ำที่ต้องการใช้งาน (เปรียบเทียบจากการเคลื่อนไหว) คือ มีพื้นที่ให้ก้าว 2 – 3 ก้าว 2) นำข้อมูลที่ได้จากการศึกษาความต้องการของกลุ่มตัวอย่างมาใช้เพื่อการออกแบบห้องน้ำสำหรับคนพิการทางการเห็น ผลที่ได้คือแนวทางการออกแบบแต่ละองค์ประกอบของงานสถาปัตยกรรม และแบบก่อสร้างสำหรับห้องน้ำเดี่ยวจำนวน 3 รูปแบบ คือ แบบห้องน้ำรูปร่างสี่เหลี่ยมผืนผ้า แบบห้องน้ำรูปร่างสี่เหลี่ยมจตุรัส และแบบห้องน้ำรูปร่างตัวแอล ที่มีความเหมาะสมและมีความปลอดภัยต่อการใช้งาน


คำสาคัญ: การออกแบบ, ห้องน้ำ, คนพิการ, คนพิการทางการเห็น, คนตาบอด

วารสารฉบับเต็ม :ดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม ภาพ icon เพื่อให้ทราบว่าเป็นไฟล์ PDF

menu-thai

* ความคิดเห็น ข้อมูล และบทสรุปต่าง ๆ ที่ตีพิมพ์ ในวารสารเป็นของผู้เขียนบทความ และมิได้แสดงว่า กองบรรณาธิการวารสารวิทยาลัยราชสุดาและ คณะผู้จัดทำเห็นด้วยทั้งหมด