Skip Content
ไทย / อังกฤษ

ขณะนี้คุณอยู่ที่ | หน้าแรก | วารสารปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๑๔ | ประภัสสร แสงศรี, บัวทอง สว่างโสภากุล

วารสารวิทยาลัยราชสุดาเพื่อการวิจัยและพัฒนาคนพิการ
วารสารปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๑๔


บทความวิจัย : การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการทางการเห็น ทักษะการใช้ชีวิตประจำวัน การเห็นคุณค่า
ในตนเองและคุณภาพชีวิตของผู้พิการทางการเห็นในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ผู้วิจัย : ประภัสสร แสงศรี 1, บัวทอง สว่างโสภากุล 2

E-mail : 1 prapasson_n@hotmail.com , 1prapasson.n@gmail.com

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) เพื่อศึกษาระดับของการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการทางการเห็น ทักษะการใช้ชีวิตประจำวัน การเห็นคุณค่าในตนเองและคุณภาพชีวิตของผู้พิการทางการเห็น 2) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของผู้พิการทางการเห็นตามปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างผลการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการทางการเห็น และคุณภาพชีวิตของผู้พิการทางการเห็น 4) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทักษะการใช้ชีวิตประจำวัน และคุณภาพชีวิตของผู้พิการทางการเห็น 5) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเห็นคุณค่าในตนเองและคุณภาพชีวิตของผู้พิการทางการเห็น กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา จำนวน 190 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้คือ แบบประเมินการเห็นคุณค่าในตนเองและแบบประเมินคุณภาพชีวิต วิเคราะห์ข้อมูลโดยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ SPSS สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t-test ค่า F-test การเปรียบเทียบเป็นรายคู่ด้วยวิธี LSD (Least Significant Difference) และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน โดยกำหนดค่านัยสำคัญทางสถิติไว้ที่ระดับ .05


ผลการวิจัยครั้งนี้ พบว่า 1) ผู้พิการทางการเห็นได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการทางการเห็น ทักษะการใช้ชีวิตประจำวัน การเห็นคุณค่าในตนเองและคุณภาพชีวิตของผู้พิการทางการเห็นอยู่ในระดับสูง 2) ผู้พิการทางการเห็นที่มีเพศ อายุ สถานภาพสมรส และลักษณะการอยู่อาศัยแตกต่างกันมีระดับคุณภาพชีวิตของผู้พิการทางการเห็นแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 .001 .01 และ .001 ตามลำดับ 3) การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการทางการเห็นมีความสัมพันธ์ทางบวกกับคุณภาพชีวิตของผู้พิการทางการเห็น อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001 4) ทักษะการใช้ชีวิตประจำวันมีความสัมพันธ์ทางบวกกับคุณภาพชีวิตของ ผู้พิการทางการเห็นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001 5) การเห็นคุณค่าในตนเองมีความสัมพันธ์ทางบวกกับคุณภาพชีวิตของผู้พิการทางการเห็น อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001


คำสาคัญ: การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการทางการเห็น, ทักษะการใช้ชีวิตประจำวัน,
การเห็นคุณค่าในตนเอง คุณภาพชีวิต, ผู้พิการทางการเห็น

วารสารฉบับเต็ม :ดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม ภาพ icon เพื่อให้ทราบว่าเป็นไฟล์ PDF

menu-thai

* ความคิดเห็น ข้อมูล และบทสรุปต่าง ๆ ที่ตีพิมพ์ ในวารสารเป็นของผู้เขียนบทความ และมิได้แสดงว่า กองบรรณาธิการวารสารวิทยาลัยราชสุดาและ คณะผู้จัดทำเห็นด้วยทั้งหมด