Skip Content
Thai / Eng

ขณะนี้คุณอยู่ที่ | หน้าแรก | วารสารปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๑๔ มกราคม - ธันวาคม ๒๕๕๘

วารสารวิทยาลัยราชสุดาเพื่อการวิจัยและพัฒนาคนพิการ
วารสารปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๑๔ มกราคม - ธันวาคม ๒๕๕๘


บทความวิจัย

๑. การศึกษาสถานการณ์และปัญหาการปฏิบัติงานของล่ามภาษามือไทยในการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาหูหนวก:
กรณีศึกษาวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล

ธีรศักดิ์ ศรีสุรกุล, ศักดา โกมลสิงห์, พนิตา โพธิ์เย็น | Abstract


๒. สถานการณ์สุขภาพของผู้สูงอายุที่มีภาวะทุพพลภาพ :
กรณีศึกษา อาเภอท่ามะกา และ อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี

สมชาย วิริภิรมย์กูล, ดลพัฒน์ ยศธร, เกรียงศักดิ์ ธรรมอภิพล,สุพัตรา ศรีวณิชชากร, กวินารัตน์ สุทธิสุคนธ์ | Abstract


๓. แบบจำลองการปฏิรูปนโยบายและกฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพคนพิการ
อาดัม นีละไพจิตร, ทวี เชื้อสุวรรณทวี, ปารณีย์ วิสุทธิพันธุ์, ขจรพรรณ สุวรรณสำริด | Abstract


๔. แนวทางการออกแบบผังโครงการใหม่ของสถานสงเคราะห์คนพิการและทุพพลภาพ บางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทรา
เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้รับบริการและผู้ให้บริการ

ฤทธิรงค์ จุฑาพฤฒิกร, กาญจน์กัณณ์ วัฒนาวีรชัย, โกญจนาจ ทององอาจ, สิริกร ศิรินอก, สงกรานต์ เอี่ยมรัศมี | Abstract


๕. การออกแบบห้องน้ำสำหรับคนพิการทางการเห็น
ศรีสุดา ภู่แย้ม, เจนจิรา เจนจิตรวาณิช, ธรรม จตุนาม | Abstract


๖. การเปรียบเทียบความเร็วในการอ่านของนักเรียนพิการทางการเห็นและนักเรียนที่มีการเห็นปกติ
ปณิชา จิตสดใสกุล, วีระแมน นิยมพล, อิศวรา ศิริรุ่งเรือง | Abstract


๗. คุณลักษณะเชิงปรากฏการณ์ขององค์ประกอบที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ภาษามือของนักเรียนระดับประถมศึกษาที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
ศรีสุดา พัฒจันทร์, สมโภชน์ อเนกสุข, ศศินันท์ ศิริธาดากุลพัฒน์ | Abstract


๘. การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการทางการเห็น ทักษะการใช้ชีวิตประจำวันการเห็นคุณค่าในตนเองและคุณภาพชีวิตของผู้พิการทางการเห็นในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ประภัสสร แสงศรี, บัวทอง สว่างโสภากุล | Abstractวารสารปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๑๔ มกราคม - ธันวาคม ๒๕๕๘ ฉบับเต็ม :ดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม ภาพ icon เพื่อให้ทราบว่าเป็นไฟล์ PDFmenu-thai

* ความคิดเห็น ข้อมูล และบทสรุปต่าง ๆ ที่ตีพิมพ์ ในวารสารเป็นของผู้เขียนบทความ และมิได้แสดงว่า กองบรรณาธิการวารสารวิทยาลัยราชสุดาและ คณะผู้จัดทำเห็นด้วยทั้งหมด