Skip Content
ไทย / อังกฤษ

ขณะนี้คุณอยู่ที่ | หน้าแรก | วารสารปีที่ ๑๒ | กัญญาณัฐ สิทธิยศ, มานิตย์ ไชยกิจ

วารสารวิทยาลัยราชสุดาเพื่อการวิจัยและพัฒนาคนพิการ
วารสารปีที่ ๑๒


บทความวิจัย : การพัฒนาสมรรถนะของผู้ปกครองในการปรับพฤติกรรมเด็กออทิสติก

ผู้วิจัย : กัญญาณัฐ สิทธิยศ 1, มานิตย์ไชยกิจ 2

E-mail : 1 kndo@hotmail.co.th

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายพัฒนารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะของผู้ปกครองในการปรับ พฤติกรรมเด็กออทิสติกในศูนย์การศึกษาพิเศษเปJนการวิจัยและพัฒนา มี 4 ขั้นตอน ดังนี้ 1) การศึกษา สภาพปัญหา สมรรถนะที่ต้องการจำเปJนและวิธีการพัฒนา จากการวิเคราะห$เอกสาร สำรวจจากผู้ปกครอง ของเด็กออทิสติกในศูนย$การศึกษาพิเศษจำนวน 10 คน และสัมภาษณ์ผู้ปกครองออทิสติกที่เป็นเลิศจำนวน 2 คน 2) การสร้างรูปแบบโดยการนำผลการสังเคราะห์ข้อมูลจากขั้นตอนที่ 1 มายกร่างรูปแบบและเอกสาร ประกอบการใช้รูปแบบได้แก่ ชุดฝึกอบรม ตรวจสอบร่างรูปแบบและเอกสารประกอบการใช้รูปแบบโดย ผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 คน แล้วจึงปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 3) การทดลองใช้รูปแบบกับผู้ปกครองของเด็ก ออทิสติกในศูนย์การศึกษาพิเศษจำนวน 5 คน 4) การประเมินรูปแบบโดยประเมินความพึงพอใจของ ผู้บริหารศูนย์การศึกษาพิเศษ จำนวน 1 คน ครู 7 คน ผู้ปกครอง 11 คน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 13 คน


ผลการวิจัยพบว่ารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะของผู้ปกครองในการปรับพฤติกรรมเด็กออทิสติก โดยใช้กระบวนการอบรมเชิงปฏิบัติการ การมีส่วนร่วม การสอนงานและการสนับสนุนจากผู้เชี่ยวชาญ โดย ใช้โปรแกรมการฝึกอบรม จำนวน 3 โปรแกรม โปรแกรมละ 1 โปรแกรมละ 1 เดือน รวม 3 เดือน ผลการ ทดลองพบว่าผู้ปกครองในกลุ่มทดลอง จำนวน 5 คนเกิดสมรรถนะ 5 ด้านคือ ทักษะ ความรู้ อัตมโนทัศน์ แรงจูงใจ และบุคลิกประจำตัว ผู้ปกครองทุกคนมีสมรรถนะสูงขึ้นทั้ง 5 ด้าน หลังการทดลอง และส่งผลต่อ พฤติกรรมการเรียนรู้ของเด็กออทิสติกทุกคนมีพัฒนาการที่สูงขึ้นทั้ง 5 ด้าน คือ การเคลื่อนไหว กล้ามเนื้อ มัดเล็กและสติปัญญา การรับรู้ภาษา การใช้ภาษา สังคมและการช่วยเหลือตนเอง การประเมินรูปแบบ โดยประเมินความพึงพอใจของผู้บริหารศูนย$การศึกษาพิเศษ ครู ผู้ปกครอง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีความพึง พอใจอยู่ในระดับมาก และผู้บริหารได้นำรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะของผู้ปกครองในการปรับพฤติกรรม เด็กออทิสติกไปใช้ในศูนย์การศึกษาพิเศษ


คำสาคัญ: การพัฒนาสมรรถนะ, ผู้ปกครองของเด็กออทิสติก, เด็กออทิสติก, การปรับพฤติกรรม

วารสารฉบับเต็ม :ดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม ภาพ icon เพื่อให้ทราบว่าเป็นไฟล์ PDF

menu-thai

* ความคิดเห็น ข้อมูล และบทสรุปต่าง ๆ ที่ตีพิมพ์ ในวารสารเป็นของผู้เขียนบทความ และมิได้แสดงว่า กองบรรณาธิการวารสารวิทยาลัยราชสุดาและ คณะผู้จัดทำเห็นด้วยทั้งหมด