Skip Content
ไทย / อังกฤษ

ขณะนี้คุณอยู่ที่ | หน้าแรก | วารสารปีที่ ๑๒ | อัญชลี สารรัตนะ, พัชรี จันทร์เพ็ง, ปวีร์ ศิริรักษ์, สิรินันท์ สุรไพฑูรย์ แซ่ผุง

วารสารวิทยาลัยราชสุดาเพื่อการวิจัยและพัฒนาคนพิการ
วารสารปีที่ ๑๒


บทความวิจัย : สภาพปัจจุบัน ความต้องการด้านอาชีพของผู้พิการและกรณีศึกษาบุคคลออทิสติก

ผู้วิจัย : อัญชลี สารรัตนะ1, พัชรี จันทร์เพ็ง2, ปวีร์ ศิริรักษ์3, สิรินันท์ สุรไพฑูรย์ แซ่ผุง4

E-mail : 1 unesar@kku.ac.th

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบัน ความต้องการด้านอาชีพและปัญหา ในการประกอบอาชีพของผู้พิการในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ 2) ศึกษาสภาพปัจจุบัน ความต้องการ ด้านอาชีพและปัญหาในการประกอบอาชีพสำหรับบุคคลออทิสติก : กรณีศึกษาจังหวัดขอนแก่น ผลการวิจัย พบว่า ปัญหาการประกอบอาชีพของผู้พิการส่วนใหญ่ยังเป็นปัญหาในระดับปัจจัย เช่น เงินทุน ความรู้และ ทักษะในอาชีพ สวัสดิการต่างๆ การช่วยเหลือจึงยังคงเป็นการสงเคราะห์เพื่อให้ผู้พิการไม่เป็นภาระกับ ครอบครัวและสังคมมากนัก ตลอดจนทำให้ผู้พิการเห็นคุณค่าของตนเอง และมีความพยายามที่จะ พัฒนาการประกอบอาชีพและผลงานให้มีประสิทธิภาพต่อไป การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึงให้กับผู้ พิการยังเป็นความจำเป็นและพบผู้พิการประเภทออทิสติกมีจำนวนร้อยละ 7.75 ของผู้พิการทุกประเภท การพัฒนาบุคคลออทิสติกด้านอาชีพเป็นความต้องการของผู้ปกครองและครูที่ดูแลนักเรียนเหล่านี้ และ จำเป็นต้องมีการพัฒนาหลักสูตรอาชีพเฉพาะสำหรับบุคคลออทิสติกเพื่อให้บุคคลออทิสติกสามารถทำงาน สื่อสาร ปรับตัวเข้ากับผู้อื่นและทำงานได้เหมาะสม สำหรับอุปสรรคที่สำคัญต่อความสามารถในการ ปฏิบัติงาน คือระดับความรุนแรงของภาวะออทิซึม


คำสาคัญ: ความต้องการด้านอาชีพของผู้พิการ, บุคคลออทิสติก, ภาวะออทิซึม

วารสารฉบับเต็ม :ดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม ภาพ icon เพื่อให้ทราบว่าเป็นไฟล์ PDF

menu-thai

* ความคิดเห็น ข้อมูล และบทสรุปต่าง ๆ ที่ตีพิมพ์ ในวารสารเป็นของผู้เขียนบทความ และมิได้แสดงว่า กองบรรณาธิการวารสารวิทยาลัยราชสุดาและ คณะผู้จัดทำเห็นด้วยทั้งหมด