Skip Content
ไทย / อังกฤษ

ขณะนี้คุณอยู่ที่ | หน้าแรก | วารสารปีที่ ๑๒ | เยาวเรศ จันทะคัต, อุดมลักษณ์ ทองคา, สนั่น การค้า

วารสารวิทยาลัยราชสุดาเพื่อการวิจัยและพัฒนาคนพิการ
วารสารปีที่ ๑๒


บทความวิจัย : การพัฒนาการสอนอย่างมีส่วนร่วมด้วยสื่อวีดิทัศน์ในแผนการเรียนรู้วิชา ดอกไม้สวยด้วยมือหนู
ผ่านระบบเว็บไซต์สาหรับนักเรียนที่บกพร่องทางการ ได้ยินในโรงเรียนนครราชสีมาปัญญนุกูล

ผู้วิจัย : เยาวเรศ จันทะคัต1, อุดมลักษณ์ ทองคา2, สนั่น การค้า3

E-mail : 1 yjantakat@gmail.com , 2 moonuy_ahha@windowslive.com ,
3 sanun.ka1@gmail.com

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ การออกแบบและพัฒนาการสอนอย่างมีส่วนร่วมด้วยสื่อวีดิทัศน์ในแผนการเรียนรู้วิชา ดอกไม้สวยด้วยมือหนู ซึ่งเป็นหนึ่งในวิชาของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีของนักเรียนที่บกพร่องทางการได้ยิน โดยดำเนินการผ่านระบบเว็บไซต์ เพื่อสามารถเข้าถึงการเรียนรู้และฝึกหัดงานวิชาชีพด้านการประดิษฐ์ดอกไม้ในรูปแบบต่างๆ การศึกษานี้ได้เลือกโรงเรียนนครราชสีมาปัญญนุกูลเป็นต้นแบบ โดยวิธีการศึกษาเริ่มจากการวิเคราะห์บทเรียนและการเรียนรู้วิชาที่ใช้ศึกษา และจากนั้นสร้างสื่อวีดิทัศน์แบบร่างเพื่อใช้สำรวจด้วยการสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง ในกลุ่มตัวอย่างจากวิธีการสุ่มแบบมีจุดประสงค์เฉพาะเจาะจงจากครูผู้สอนและนักเรียนที่บกพร่องทางการได้ยิน และนำมาปรับปรุงแก้ไขจนได้สื่อวีดิทัศน์จากการมีส่วนร่วมระหว่างครูและนักเรียน หลังจากนั้นนำมาแสดงบนระบบเว็บไซต์ที่ได้พัฒนาแล้ว และสุดท้ายเป็นการประเมินผลของงานวิจัยที่ได้พัฒนาขึ้นนี้ และผลการวิจัยทำให้ได้สื่อวีดิทัศน์อย่างมีส่วนร่วมแผนการเรียนรู้วิชาวิชา ดอกไม้สวยด้วยมือหนู ผ่านระบบเว็บไซต์สำหรับนักเรียนที่บกพร่องทางการได้ยิน และผลงานวิจัยนี้ได้ทำการประมวลผลจากการประเมินประสิทธิภาพจากผู้เชี่ยวชาญและประสิทธิผลจากผู้สอนและผู้เรียน พบว่า การทำงานบนระบบเว็บไซต์มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในระดับมาก แสดงว่าผลงานวิจัยที่พัฒนาขึ้นนี้สามารถนำไปใช้งานที่โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูลได้เป็นอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล


คำสำคัญ: การสอนบนระบบเว็บไซต์, สื่อวีดิทัศน์อย่างมีส่วนร่วม, นักเรียนที่บกพร่องทางการได้ยิน

วารสารฉบับเต็ม :ดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม ภาพ icon เพื่อให้ทราบว่าเป็นไฟล์ PDF

menu-thai

* ความคิดเห็น ข้อมูล และบทสรุปต่าง ๆ ที่ตีพิมพ์ ในวารสารเป็นของผู้เขียนบทความ และมิได้แสดงว่า กองบรรณาธิการวารสารวิทยาลัยราชสุดาและ คณะผู้จัดทำเห็นด้วยทั้งหมด