Skip Content
ไทย / อังกฤษ

ขณะนี้คุณอยู่ที่ | หน้าแรก | วารสารปีที่ ๑๒ | สมเกตุ อุทธโยธา

วารสารวิทยาลัยราชสุดาเพื่อการวิจัยและพัฒนาคนพิการ
วารสารปีที่ ๑๒


บทความวิจัย : การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครูด้านการศึกษาพิเศษ โดยใช้เกมส์และการละเล่นพื้นบ้าน
ในการพัฒนาทักษะทางสังคมสำหรับเด็กที่มีภาวะออทิซึมในโรงเรียนแกนนำจัดการเรียน

ผู้วิจัย : สมเกตุ อุทธโยธา

E-mail : Somkate.utt@gmail.com

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อ พัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครูด้านการศึกษาพิเศษ โดยใช้เกมส์และการละเล่นพื้นบ้าน และเพื่อศึกษาผลการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครูด้านการศึกษาพิเศษ โดยใช้เกมส์และการละเล่นพื้นบ้านในการพัฒนาทักษะทางสังคมสำหรับเด็กที่มีภาวะออทิซึม ในโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วม รูปแบบการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR) กลุ่มเป้าหมาย เป็นบุคลากรในโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วม จำนวน 12 คน ปีการศึกษา 2557 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบบันทึกและประเมินทักษะทางสังคมของเด็กที่มีภาวะออทิซึม แผนปฏิบัติการการใช้เกมส์และการละเล่นพื้นบ้าน แบบบันทึกการสัมภาษณ์และแบบบันทึกผลการประชุมระดมแนวความคิดของผู้ที่เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ATLAS. Itb และสถิติเชิงพรรณนา


ผลการวิจัย พบว่า การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครูด้านการศึกษาพิเศษ ในด้าน 1) หลักการสำคัญของการพัฒนาเด็กที่มีภาวะออทิซึม 2) การประยุกต์ใช้เกมส์และการละเล่นพื้นบ้าน 3) ผลการประเมินตามแผนปฏิบัติการ 4) การพัฒนาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ และ 5) แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการการพัฒนาเด็กที่มีภาวะออทิซึม ผลการศึกษาการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครูด้านการศึกษาพิเศษ พบว่าครูสามารถประยุกต์ความรู้เพื่อพัฒนาทักษะทางสังคมสำหรับเด็กที่มีภาวะออทิซึมสู่การปฏิบัติ เกิดผลทำให้เด็กที่มีภาวะออทิซึมได้รับการพัฒนาทักษะทางสังคม สามารถดำรงชีวิตร่วมกับผู้อื่น ควบคุมตนเองได้ และช่วยพัฒนาให้เด็กเกิดความเชื่อมั่นในตนเองได้


คำสำคัญ: การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครู, เด็กที่มีภาวะออทิซึม, การละเล่นพื้นบ้าน การพัฒนาทักษะทางสังคม

วารสารฉบับเต็ม :ดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม ภาพ icon เพื่อให้ทราบว่าเป็นไฟล์ PDF

menu-thai

* ความคิดเห็น ข้อมูล และบทสรุปต่าง ๆ ที่ตีพิมพ์ ในวารสารเป็นของผู้เขียนบทความ และมิได้แสดงว่า กองบรรณาธิการวารสารวิทยาลัยราชสุดาและ คณะผู้จัดทำเห็นด้วยทั้งหมด