Skip Content
ไทย / อังกฤษ

ขณะนี้คุณอยู่ที่ | หน้าแรก | วารสารปีที่ ๑๒ | ภุชงค์ ฉิมพิบูลย์

วารสารวิทยาลัยราชสุดาเพื่อการวิจัยและพัฒนาคนพิการ
วารสารปีที่ ๑๒


บทความวิจัย : ดนตรีบำบัดสำหรับผู้ป่วยสมองพิการ: การสังเคราะห์งานวิจัย

ผู้วิจัย : ภุชงค์ ฉิมพิบูลย์1

E-mail : 1 puchongmsmu@gmail.com

Abstract

วัตถุประสงค์ของการวิจัยในครั้งนี้คือ เพื่อสังเคราะห์งานวิจัยด้านดนตรีสำหรับผู้ป่วยสมองพิการ มีงานวิจัยจำนวน 19 เล่ม ที่มีความสอดคล้องกับเกณฑ์ที่ผู้วิจัยได้ตั้งไว้ จากการสืบค้นในฐานข้อมูลต่างๆ ประกอบด้วย PubMed, CHINAHL, ERIC, ThaiLIS, และ ProQuest เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยในครั้งนี้คือ แบบบันทึกคุณลักษณะของงานวิจัย เพื่อใช้เก็บรวบรวมข้อมูลใน 3 ประเด็น ได้แก่ การตีพิมพ์และผู้วิจัย ระเบียบวิธีวิจัย และเนื้อหางานวิจัยและการใช้ดนตรี สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือสถิติเชิงบรรยาย โดยทำการวิเคราะห์ความถี่และร้อยละของคุณลักษณะของงานวิจัยในแต่ละประเด็น


ผลการวิจัยพบว่า งานวิจัยส่วนใหญ่เป็นบทความวิจัย (ร้อยละ84.2) ซึ่งตีพิมพ์ในวารสารด้านการแพทย์ (ร้อยละ 57.9) และตีพิมพ์ในช่วงปี ค.ศ.2011-2015 (ร้อยละ 52.6) ระเบียบวิธีวิจัยที่ใช้มากที่สุดคือ Single-case study, One group pretest-posttest, และ Randomized control group pretest-posttest (ร้อยละ 21.1) ผู้เข้าร่วมการวิจัยส่วนใหญ่ได้รับการวินิจฉัยเป็นโรคสมองพิการชนิดเกร็ง (ร้อยละ 26.3) อยู่ในช่วงวัยรุ่นถึงวัยผู้ใหญ่ช่วงแรก (ร้อยละ 21.1) สำหรับด้านการใช้ดนตรี พบว่า ทฤษฎีที่นำมาใช้พัฒนาดนตรีสำหรับการทดลองมากที่สุดคือ Neurologic Music Therapy (ร้อยละ 42.1) กิจกรรมทางดนตรีที่ใช้มากที่สุดคือการเคลื่อนไหวประกอบเพลง (ร้อยละ 52.6) ดนตรีที่ใช้ในการทดลองส่วนใหญ่ทำการคัดเลือกโดยนักวิจัยจากผลของการประเมินในขั้นต้น (ร้อยละ 42.1) สำหรับอุปกรณ์ที่ใช้มากที่สุดในการบำบัดคืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (ร้อยละ 25) เมื่อพิจารณาด้านระยะเวลาในการรับการบำบัด พบว่า ส่วนใหญ่ผู้เข้าร่วมการวิจัยจะได้รับกิจกรรมดนตรี 1 ครั้ง (ร้อยละ 26.3) ครั้งละ 30 นาที (ร้อยละ 36.8) เมื่อพิจารณาผลของการวิจัยจำแนกตามพัฒนาการ พบว่า โดยส่วนมากเป็นทางด้านกายภาพ (ร้อยละ 63.2) และผลการวิจัยส่วนใหญ่เป็นไปตามสมมติฐาน (ร้อยละ 26.3)


Keywords ดนตรีบำบัด, สมองพิการ, การสังเคราะห์งานวิจัย

วารสารฉบับเต็ม :ดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม ภาพ icon เพื่อให้ทราบว่าเป็นไฟล์ PDF

menu-thai

* ความคิดเห็น ข้อมูล และบทสรุปต่าง ๆ ที่ตีพิมพ์ ในวารสารเป็นของผู้เขียนบทความ และมิได้แสดงว่า กองบรรณาธิการวารสารวิทยาลัยราชสุดาและ คณะผู้จัดทำเห็นด้วยทั้งหมด