Skip Content
ไทย / อังกฤษ

ขณะนี้คุณอยู่ที่ | หน้าแรก | วารสารปีที่ ๑๒ | Wiputh Kehasuwan

วารสารวิทยาลัยราชสุดาเพื่อการวิจัยและพัฒนาคนพิการ
วารสารปีที่ ๑๒


บทความวิจัย : การใช้กิจกรรมดนตรีบำบัดเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านคำและลดพฤติกรรม
ไม่มุ่งงานขณะเรียนในเด็กออทิซึม

ผู้วิจัย : วิพุธ เคหะสุวรรณ1

E-mail : 1 fonput@gmail.com

Abstract

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการใช้กิจกรรมดนตรีบำบัดเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านคำและลดพฤติกรรมไม่มุ่งงานขณะเรียนอ่านในเด็กออทิซึมอายุ 6 ปี โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยกรณีศึกษากรณีเดี่ยว (ABAB single-case design) ร่วมกับการวิจัยกรณีศึกษา (qualitative case study design) การทดลองประกอบด้วยระยะ Baseline คือการเรียนอ่านคำแบบไม่มีดนตรีสลับกับการเรียนอ่านคำแบบมีกิจกรรมดนตรีบำบัด เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่แบบทดสอบการอ่านคำ ใช้สำหรับประเมินการทักษะการอ่านคำ และแบบสังเกตการณ์พฤติกรรมไม่มุ่งงาน ใช้สำหรับวัดพฤติกรรมไม่มุ่งงานที่เกิดขึ้นขณะเรียนอ่านของผู้เข้าร่วมวิจัย ข้อมูลทั้งหมดถูกนำมาวิเคราะห์ในเชิง คุณภาพและได้รับการนำเสนอในรูปแบบของกราฟเส้นเพื่อแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการด้านการอ่าน และการลดของพฤติกรรมไม่มุ่งงาน


ผลการวิจัยพบว่า คะแนนการอ่านคำของผู้เข้าร่วมวิจัยสูงขึ้นทั้งการเรียนอ่านคำแบบมีกิจกรรมดนตรีบำบัดและไม่มีดนตรี แต่คะแนนการอ่านคำจากการเรียนอ่านแบบมีกิจกรรมดนตรีบำบัดนั้นพัฒนาได้อย่างรวดเร็วมากกว่าการเรียนแบบไม่มีดนตรี สำหรับพฤติกรรมไม่มุ่งงานนั้น ในการเรียนอ่านคำแบบไม่มีดนตรีพบว่า ผู้เข้าร่วมวิจัยแสดงพฤติกรรมไม่มุ่งงานประมาณ 50 % แต่ในทางกลับกัน พฤติกรรมไม่มุ่งงานลดลงอย่างเห็นได้ชัดในการเรียนอ่านคำแบบมีกิจกรรมดนตรีบำบัด เมื่อการเรียนอ่านคำแบบไม่มีดนตรีย้อนกลับมาอีกครั้ง ผู้เข้าร่วมวิจัยแสดงออกพฤติกรรมไม่มุ่งงานเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย


Keywords ดนตรีบำบัด, ทักษะการอ่านคำ, พฤติกรรมไม่มุ่งงาน, เด็กออทิซึม

วารสารฉบับเต็ม :ดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม ภาพ icon เพื่อให้ทราบว่าเป็นไฟล์ PDF

menu-thai

* ความคิดเห็น ข้อมูล และบทสรุปต่าง ๆ ที่ตีพิมพ์ ในวารสารเป็นของผู้เขียนบทความ และมิได้แสดงว่า กองบรรณาธิการวารสารวิทยาลัยราชสุดาและ คณะผู้จัดทำเห็นด้วยทั้งหมด