Skip Content
ไทย / อังกฤษ

ขณะนี้คุณอยู่ที่ | หน้าแรก | วารสารปีที่ ๑๒ | อาดัม นีละไพจิตร, ปารณีย์ วิสุทธิพันธุ์, นนท์ วรพาณิชช์

วารสารวิทยาลัยราชสุดาเพื่อการวิจัยและพัฒนาคนพิการ
วารสารปีที่ ๑๒


บทความวิจัย : การจัดการรายกรณีในศูนย์บริการคนพิการ

ผู้วิจัย : อาดัม นีละไพจิตร1, ปารณีย์ วิสุทธิพันธุ์2, นนท์ วรพาณิชช์3

E-mail : 1adam.nee@mahidol.ac.th , 2rom_visut@hotmail.com , 3feconov@ku.ac.th

บทคัดย่อ

การจัดการรายกรณีสำหรับศูนย์บริการคนพิการ เป็นกระบวนการความร่วมมือในการประเมิน วางแผนการจัดการ และให้คำปรึกษาในการเลือกหนทางการช่วยเหลือ เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับการดูแลตามความต้องการที่จำเป็นอย่างมีคุณภาพ โดยภาระหน้าที่การจัดการรายกรณีของผู้ให้บริการมี 3 ประเด็น ประกอบด้วย (1) การสัมภาษณ์เพื่อรับบริการประเมินความต้องการของผู้รับบริการที่ครอบคลุมทุกด้านแบบองค์รวม (2) ความร่วมมือในการให้บริการ มีการวางแผนร่วมมือกับสหวิชาชีพ ผู้รับบริการ และครอบครัวของผู้รับบริการ รวมทั้งติดตามกำกับ ประสานงานและสนับสนุนให้การดูแลผู้รับบริการให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ (3) การรายงานและบันทึกรายกรณีเพื่อประเมินผลการปฏิบัติทั้งระยะสั้น และระยะยาวเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง แนวคิดการจัดการรายกรณี จึงเป็นสิ่งสำคัญในการให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการซึ่งเหมาะสมกับผู้ที่มีปัญหาที่ซับซ้อน และมีความจำเป็นต่อการให้บริการในการฟื้นฟูเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับคนพิการ


คำสำสัญการจัดการรายกรณี, การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ, ศูนย์บริการคนพิการ

วารสารฉบับเต็ม :ดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม ภาพ icon เพื่อให้ทราบว่าเป็นไฟล์ PDF

menu-thai

* ความคิดเห็น ข้อมูล และบทสรุปต่าง ๆ ที่ตีพิมพ์ ในวารสารเป็นของผู้เขียนบทความ และมิได้แสดงว่า กองบรรณาธิการวารสารวิทยาลัยราชสุดาและ คณะผู้จัดทำเห็นด้วยทั้งหมด