Skip Content
ไทย / อังกฤษ

ขณะนี้คุณอยู่ที่ | หน้าแรก | วารสารปีที่ ๑๓ | ธิดารัตน์ นงค์ทอง, มาลิน เนาว์นาน

วารสารวิทยาลัยราชสุดาเพื่อการวิจัยและพัฒนาคนพิการ
วารสารปีที่ ๑๓

บทความวิชาการ : นักให้คำปรึกษาเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ: นักวิชาชีพน้องใหม่กับความท้าทาย
     ในงานด้านคนพิการในประเทศไทย

ผู้วิจัย : ธิดารัตน์ นงค์ทอง1, มาลิน เนาว์นาน2

E-mail : 1tidarat.non@mahidol.ac.th , 2malynn.nao@mahidol.ac.th

บทคัดย่อ

นักให้คำปรึกษาเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ หรือ Rehabilitation Counselor ถือว่าเป็นนักวิชาชีพ น้องใหม่ในวงการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการในประเทศไทย ซึ่งบทบาทหน้าที่ของนักให้คำปรึกษาเพื่อการฟื้นฟู สมรรถภาพคนพิการ ยังไม่เป็นที่รู้จักและเป็นที่เข้าใจในวงกว้าง ผู้นิพนธ์ได้มีข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการ พัฒนาวิชาชีพนักให้คำปรึกษาเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการให้มีความโดดเด่นในวงการงานฟื้นฟูสมรรถภาพ คนพิการใน 2 ประเด็นหลักคือ 1) ควรมีการกำหนดบทบาทหน้าที่ของนักให้คำปรึกษาเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพคน พิการให้มีความชัดเจน และเผยแพร่ให้มีความเข้าใจอย่างกว้างขวางในวงวิชาการ โดยได้เสนอบทบาทหน้าที่ของ นักให้คำปรึกษาเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการในรูปแบบ "Rehabilitation Counseling 4-C Model" ได้แก่ C-Case Management, C-Counseling, C-Coaching & Placement และ C-Challenge & Reinforce 2) ควรมีการผลักดันให้มีการกำหนดตำแหน่งนักให้คำปรึกษาเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ ในองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน


คำสำคัญ: นักให้คำปรึกษาเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ, การให้คำปรึกษา

วารสารฉบับเต็ม :ดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม ภาพ icon เพื่อให้ทราบว่าเป็นไฟล์ PDF

menu-thai

* ความคิดเห็น ข้อมูล และบทสรุปต่าง ๆ ที่ตีพิมพ์ ในวารสารเป็นของผู้เขียนบทความ และมิได้แสดงว่า กองบรรณาธิการวารสารวิทยาลัยราชสุดาและ คณะผู้จัดทำเห็นด้วยทั้งหมด