Skip Content
Thai / Eng

ขณะนี้คุณอยู่ที่ | หน้าแรก | วารสารปีที่ ๑๓ มกราคม - ธันวาคม ๒๕๖๐

วารสารวิทยาลัยราชสุดาเพื่อการวิจัยและพัฒนาคนพิการ
วารสารปีที่ ๑๓ มกราคม - ธันวาคม ๒๕๖๐

บทความวิจัย

๑. สถานการณ์และการมีส่วนร่วมของสังคมในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับอาชีพและการจ้างงานของคนพิการ
ดลพร เผือกคง, ทวี เชื้อสุวรรณทวี, ธรรม จตุนาม, นิพัทธ์ พ้นภัย, ขจรพรรณ สุวรรณสำริด, สุขศิริ ประสมสุข | Abstract


๒. การใช้บริการข้อมูลข่าวสารในระบบเดซี่ผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ 1414 ของคนพิการทางการเห็น
จักฤษณ์ ธนัญชยากร, เบญจพร ศักดิ์ศิริ, อิศวรา ศิริรุ่งเรือง | Abstract


๓. สถานการณ์เกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายด้านการบริการสุขภาพสำหรับคนพิการของประเทศไทย
สุขศิริ ประสมสุข, ทวี เชื้อสุวรรณทวี, ดลพร เผือกคง | Abstract


๔. การพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาและความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาและครอบครัว
อัญชลี สารรัตนะ, คำแปลง แสงคำ, สุจิตรา แสงคำ | Abstract


๕. Indoor illuminance to provide elderly cataract people with proper visual performance
Chanprapha Phuangsuwan, Mitsuo Ikeda | Abstract


บทความวิชาการ

๑. นักให้คำปรึกษาเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ: นักวิชาชีพน้องใหม่กับความท้าทายในงานด้านคนพิการในประเทศไทย
ธิดารัตน์ นงค์ทอง, มาลิน เนาว์นาน | Abstract


๒. การท่องเที่ยวสำหรับคนพิการ: ความท้าทายสำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย
กัลยา สว่างคง | Abstractวารสารปีที่ ๑๓ มกราคม - ธันวาคม ๒๕๖๐ ฉบับเต็ม :ดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม ภาพ icon เพื่อให้ทราบว่าเป็นไฟล์ PDF

menu-thai

* ความคิดเห็น ข้อมูล และบทสรุปต่าง ๆ ที่ตีพิมพ์ ในวารสารเป็นของผู้เขียนบทความ และมิได้แสดงว่า กองบรรณาธิการวารสารวิทยาลัยราชสุดาและ คณะผู้จัดทำเห็นด้วยทั้งหมด