Skip Content
ไทย / อังกฤษ

ขณะนี้คุณอยู่ที่ | หน้าแรก | วารสารปีที่ ๑๔ | บทความวิจัยเรื่องที่ ๕

วารสารวิทยาลัยราชสุดาเพื่อการวิจัยและพัฒนาคนพิการ
วารสารปีที่ ๑๔

บทความวิจัย :รูปแบบโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรมการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์
ของนักเรียนหญิงที่พิการทางการเคลื่อนไหว ในโรงเรียนศรีสังวาลย์ นนทบุรี
โรงเรียนศรีสังวาลย์ เชียงใหม่ และโรงเรียนศรีสังวาลย์ ขอนแก่น

ผู้วิจัย : อรุณี ลิ้มมณี1, ดุษฎี โยเหลา2, นริสรา พึ่งโพธิ์สภ3

E-mail : wongsalena@hotmail.com

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแบบจำลองโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรมการดูแล อนามัยการเจริญพันธุ์ของนักเรียนหญิงที่พิการทางการเคลื่อนไหวของโรงเรียนศรีสังวาลย์ทั้งสามแห่ง จำนวน 190 คน โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างจากประชากรทั้งหมดที่ไม่มีความพิการทางสติปัญญาร่วมด้วยอันอาจมีผลต่อการ ตอบแบบสอบถาม เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามจำนวน 4 แบบวัด และแบบทดสอบจำนวน 1 แบบวัด ผลการ วิจัยพบว่า แบบจำลองที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยตัวแปรความรู้เกี่ยวกับอนามัย การเจริญพันธุ์ ไม่มีอิทธิพลทางตรงต่อการรับรู้ความสามารถของตนในการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์ แต่ตัวแปร ความเชื่อเกี่ยวกับอนามัยการเจริญพันธุ์และสิ่งจูงใจให้ปฏิบัติ มีอิทธิพลทางตรงต่อการรับรู้ความสามารถของตน ในการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์ โดยที่ตัวแปรเหล่านี้ร่วมกันอธิบายการรับรู้ความสามารถของตนในการดูแลอนามัย การเจริญพันธุ์ได้ร้อยละ 67 ตัวแปรการรับรู้ความสามารถของตนในการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์ มีอิทธิพลทางตรง ต่อพฤติกรรมการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์ และตัวแปรความเชื่อเกี่ยวกับอนามัยการเจริญพันธุ์ มีอิทธิพลทางอ้อม ต่อพฤติกรรมการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์ โดยผ่านการรับรู้ความสามารถของตนในการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์ โดยตัวแปรทั้งหมดร่วมกันอธิบายพฤติกรรมการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์ได้ร้อยละ 82
คำสาคัญ:พฤติกรรมการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์, นักเรียนหญิง, พิการทางการเคลื่อนไหว


บทความวิจัยเรื่องที่ ๕ :ดาวน์โหลดบทความวิจัยเรื่องที่ ๕ภาพ icon เพื่อให้ทราบว่าเป็นไฟล์ PDF

menu-thai

* ความคิดเห็น ข้อมูล และบทสรุปต่าง ๆ ที่ตีพิมพ์ ในวารสารเป็นของผู้เขียนบทความ และมิได้แสดงว่า กองบรรณาธิการวารสารวิทยาลัยราชสุดาและ คณะผู้จัดทำเห็นด้วยทั้งหมด