Skip Content
ไทย / อังกฤษ

ขณะนี้คุณอยู่ที่ | หน้าแรก | วารสารปีที่ ๑๔ | บทความวิจัยเรื่องที่ ๖

วารสารวิทยาลัยราชสุดาเพื่อการวิจัยและพัฒนาคนพิการ
วารสารปีที่ ๑๔

บทความวิจัย :การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียการเตรียมตอขาใต้เข่าก่อนทำอุปกรณ์เทียม
ด้วยการพันผ้ายืด

ผู้วิจัย : เมธิดา คุ้มจอหอ1, ฉัตรสุดา มาทา2

E-mail : 1yim.may@hotmail.com , 2chatsudaot@gmai.com

บทคัดย่อ

การศึกษานี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสื่อมัลติมีเดียการเตรียมตอขาใต้เข่าด้วยการพันผ้ายืด ก่อนการทำอุปกรณ์เทียม และมีการประเมินคุณภาพ ประสิทธิภาพ ความพึงพอใจของผู้ป่วยและญาติต่อสื่อมัลติมีเดีย โดยเลือกกลุ่ม ตัวอย่างแบบเจาะจงจากผู้ป่วยและญาติที่ได้รับการผ่าตัดขาระดับใต้เข่า จำนวน 35 ราย ที่มีแผลผ่าตัดที่แห้งสนิท และเข้ารับบริการในงานกิจกรรมบำบัด โรงพยาบาลลำปาง ในช่วงเดือนมิถุนายน-สิงหาคม พ.ศ. 2559 ในการพัฒนา สื่อมัลติมีเดีย ได้ใช้หลักการของ ADDIE MODEL ซึ่งสามารถพัฒนาสื่อออกมาในรูปแบบแผ่นพับที่มีคิวอาร์โค้ดแสดง ขั้นตอนการพันผ้ายืดในรูปแบบของวิดีทัศน์ โดยได้ประเมินคุณภาพของสื่อมัลติมีเดียการเตรียมตอขาใต้เข่าก่อนทำ อุปกรณ์เทียมด้วยการพันผ้ายืด โดยผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 ท่าน ก่อนการนำไปใช้ในสถานการณ์จริง พบว่าคะแนนเฉลี่ย ด้านคุณภาพของเครื่องมือมีค่า 4.18 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน และคำนวณหาประสิทธิภาพของสื่อมัลติมีเดีย จากสูตรประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) และประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) ซึ่งได้ผลโดยรวมเป็นไปตามเกณฑ์ มาตรฐาน คือ 84.00/83.89 ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 80/80 และได้รับความพึงพอใจโดยรวมเท่ากับ 4.03 ซึ่งอยู่ ในระดับมีความพึงพอใจมาก จากผลวิจัยในครั้งนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ ด้วยตนเองเพื่อฝึกทักษะการทำกิจวัตรประจำวันในด้านอื่น และลดปัญหาในการดูแลผู้ป่วยที่ผิดวิธี
คำสาคัญ:สื่อมัลติมีเดีย, การเตรียมตอขาใต้เข่า, การพันผ้ายืด


บทความวิจัยเรื่องที่ ๖ :ดาวน์โหลดบทความวิจัยเรื่องที่ ๖ภาพ icon เพื่อให้ทราบว่าเป็นไฟล์ PDF

menu-thai

* ความคิดเห็น ข้อมูล และบทสรุปต่าง ๆ ที่ตีพิมพ์ ในวารสารเป็นของผู้เขียนบทความ และมิได้แสดงว่า กองบรรณาธิการวารสารวิทยาลัยราชสุดาและ คณะผู้จัดทำเห็นด้วยทั้งหมด