Skip Content
ไทย / อังกฤษ

ขณะนี้คุณอยู่ที่ | หน้าแรก | วารสารปีที่ ๑๔ | บทความวิจัยเรื่องที่ ๗

วารสารวิทยาลัยราชสุดาเพื่อการวิจัยและพัฒนาคนพิการ
วารสารปีที่ ๑๔

บทความวิจัย :กฎหมายและนโยบายด้านความพิการในประเทศไทย: อุดมคติกับความเป็นจริง
ในทศวรรษที่ผ่านมา

ผู้วิจัย : ทวี เชื้อสุวรรณทวี1,ขจรพรรณ สุวรรณสำริด2

E-mail : 1tavee126@hotmail.com

บทคัดย่อ

การวิจัยเอกสารนี้ มีจุดประสงค์เพื่อเปรียบเทียบระหว่างสถานการณ์จริงเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตคนพิการ กับสาระสำคัญของกฎหมายและนโยบายเกี่ยวกับสิทธิของคนพิการของไทย ในทศวรรษที่ผ่านมา (พ.ศ. 2542-2553) ว่ามีความสอดคล้องกันมากน้อยเพียงใด หน่วยการวิเคราะห์คือ งานวิจัยในช่วงทศวรรษดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ ชีวิตคนพิการจำนวน 435 เรื่อง และกฎหมาย นโยบายที่เกี่ยวคนพิการจำนวน 74 ฉบับ เลือกแบบเฉพาะเจาะจง ตามเกณฑ์ที่กำหนด ข้อมูลจากงานวิจัยและสาระสำคัญทางกฎหมาย วิเคราะห์เชิงเนื้อหา ด้วยวิธีเปรียบเทียบและหา ข้อสรุปเชิงอุปนัย


ผลการวิจัยพบว่า มีสถานการณ์ทางบวกเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตคนพิการและสาระสำคัญของกฎหมายส่วนใหญ่ สอดคล้องกัน มีทิศทางเดียวกับอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ ที่ส่งเสริมศักดิ์ศรี ความเท่าเทียมด้านสิทธิของคนพิการ ปราศจากการเลือกปฏิบัติในช่วงทศวรรษดังกล่าว อย่างไรก็ตามมีสถานการณ์ทางลบเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยเฉพาะปัญหาด้านสุขภาพ การศึกษาต่ำ การไม่มีอาชีพ การมีส่วนร่วมในสังคมน้อย การเข้าไม่ถึงบริการ ขาดการ ประสานงานและงบประมาณ ผู้ให้บริการขาดความรู้ความเข้าใจรวมทั้งการมีเจคติทางลบต่อคนพิการ ในระหว่างการ บังคับใช้กฎหมายเหล่านั้น ตลอดทศวรรษดังกล่าวเช่นกัน นอกจากนี้ มีสาระสำคัญของกฎหมายบางฉบับไม่สอดคล้อง กัน สมควรได้รับการพิจารณาและแก้ไข ข้อค้นพบเหล่านี้ เห็นควรได้มีการเผยแพร่ให้สาธารณะ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งคนพิการ ครอบครัวคนพิการ ผู้ให้บริการ ผู้กำหนดนโยบาย ผู้นำและสมาชิกในชุมชนได้ทราบ เพื่อกระตุ้นให้เกิด ความเข้าใจ วิพากษ์ ปลุกจิตสำนึก และหาทางแก้ไขปัญหา ข้อท้าทายต่างๆ เหล่านี้ ผ่านการมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียม ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียดังกล่าว กล่าวโดยสรุปแล้วสถานการณ์คุณภาพชีวิตของคนพิการในทศวรรษที่ผ่านมา มิได้สอดคล้องหรือเป็นไปตามสาระ สิทธิตามที่กฎหมายกำหนด และสะท้อนถึงการบังคับใช้กฎหมายที่ยังไม่มี ประสิทธิภาพ ข้อค้นพบนี้น่าจะเป็นประเด็นที่จะทำให้นักกฎมาย ผู้กำหนดนโยบาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้พิจารณา หาวิธีการที่จะช่วยให้การบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
คำสาคัญ:ความพิการ, นโยบายสังคม, กฎหมาย, สิทธิ, ประเทศไทย, การวิจัยเอกสาร


บทความวิจัยเรื่องที่ ๗ :ดาวน์โหลดบทความวิจัยเรื่องที่ ๗ภาพ icon เพื่อให้ทราบว่าเป็นไฟล์ PDF

menu-thai

* ความคิดเห็น ข้อมูล และบทสรุปต่าง ๆ ที่ตีพิมพ์ ในวารสารเป็นของผู้เขียนบทความ และมิได้แสดงว่า กองบรรณาธิการวารสารวิทยาลัยราชสุดาและ คณะผู้จัดทำเห็นด้วยทั้งหมด