Skip Content
ไทย / อังกฤษ

ขณะนี้คุณอยู่ที่ | หน้าแรก | วารสารปีที่ ๑๔ | บทความวิชาการ

วารสารวิทยาลัยราชสุดาเพื่อการวิจัยและพัฒนาคนพิการ
วารสารปีที่ ๑๔

บทความวิชาการ :เทคโนโลยีสนับสนุนการใช้งานของผู้ใช้วีลแชร์

ผู้วิจัย : ศัชชญาส์ ดวงจันทร์1,ภูริพจน์ แก้วย่อง2

E-mail : 1shatchaya@gmail.com

บทคัดย่อ

ปัจจุบันสังคมไทย กำลังก้าวเข้าสู่ยุคของสังคมผู้สูงอายุ ส่งผลให้กลุ่มผู้ใช้วีลแชร์มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ ภาครัฐและภาคเอกชนต่างหันมาให้ความสำคัญกับการให้บริการ และเพิ่มสิ่งสนับสนุนสำหรับกลุ่มผู้ใช้วีลแชร์ให้สามารถใช้ชีวิตในสังคมร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเท่าเทียมกัน แต่การเตรียมความพร้อมของกลุ่มผู้ที่เริ่มต้นใช้งานวีลแชร์คนที่ต้องดูแลกลุ่มผู้ใช้วีลแชร์ โดยการให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานวีลแชร์สำหรับผู้ใช้วีลแชร์และผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นสิ่งที่สำคัญในการอยู่ร่วมกันของคนในสังคม เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ และการปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมโดยสิ่งที่จะนำไปสู่การค้นคว้าหาความรู้ การเผยแพร่ความรู้ในยุคที่เรียกว่า ยุคดิจิทัลนั้น เทคโนโลยีต่างๆ เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนความรู้ การเป็นศูนย์กลางของข้อมูลและสารสนเทศที่สามารถเข้าถึงได้จากทุกที่ผ่านอุปกรณ์ เทคโนโลยีต่างๆ เช่น สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต เป็นต้น
คำสาคัญ:ผู้ใช้วีลแชร์, ผู้สูงอายุ, เทคโนโลยีสนับสนุน


บทความวิชาการ :ดาวน์โหลดบทความวิชาการภาพ icon เพื่อให้ทราบว่าเป็นไฟล์ PDF

menu-thai

* ความคิดเห็น ข้อมูล และบทสรุปต่าง ๆ ที่ตีพิมพ์ ในวารสารเป็นของผู้เขียนบทความ และมิได้แสดงว่า กองบรรณาธิการวารสารวิทยาลัยราชสุดาและ คณะผู้จัดทำเห็นด้วยทั้งหมด