Skip Content
Thai / Eng

ขณะนี้คุณอยู่ที่ | วารสารปีที่ ๑๔ มกราคม - ธันวาคม ๒๕๖๑

วารสารวิทยาลัยราชสุดาเพื่อการวิจัยและพัฒนาคนพิการ
วารสารปีที่ ๑๔ มกราคม - ธันวาคม ๒๕๖๑

บทความวิจัย

๑. การพัฒนาสื่อการสอนองค์ประกอบศิลป์ เรื่องรูปร่างและรูปทรง สำหรับนักศึกษาหูหนวก
วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล

นัทที ศรีถม, รานี เสงี่ยม, อารี ภาวสุทธิไพศิฐ, จรรยา ชัยนาม, พนิตา โพธิ์เย็น | Abstract


๒. ผลของดนตรีบำบัดที่มีต่อทักษะการสื่อสารแบบแสดงออกในเด็กออทิสซึม
ชวัลส์ภัสร์ กวินนิธิพร, นัทธี เชียงชะนา, นิอร เตรัตนชัย | Abstract


๓. รูปแบบการเขียนคำอธิบายศัพท์ด้านเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก ที่เหมาะสม
ต่อการแปลเป็นภาษามือไทย

พฤหัส ศุภจรรยา, ราษฎร์ บุญญา, กานต์ อรรถยุกติ, ศศิธร ทรัพย์วัฒนไพศาล,
สร้อยทอง หยกสุริยันต์, พรพรรณ์ สมบูรณ์ | Abstract


๔. รูปแบบการพัฒนาครูผู้สอนโดยใช้การจัดการความรู้ เพื่อส่งเสริมการมองสบตา
ของเด็กออทิสติก

สมบัติ ลำคำ, สมหมาย อ่ำดอนกลอย | Abstract


๕. รูปแบบโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรมการดูแลอนามัยการเจริญพันธุ์
ของนักเรียนหญิงที่พิการทางการเคลื่อนไหว ในโรงเรียนศรีสังวาลย์ นนทบุรี โรงเรียนศรีสังวาลย์
เชียงใหม่ และโรงเรียนศรีสังวาลย์ ขอนแก่น

อรุณี ลิ้มมณี, ดุษฎี โยเหลา, นริสรา พึ่งโพธิ์สภ | Abstract


๖. การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียการเตรียมตอขาใต้เข่าก่อนทำอุปกรณ์เทียมด้วยการพันผ้ายืด
เมธิดา คุ้มจอหอ, ฉัตรสุดา มาทา | Abstract


๗. กฎหมายและนโยบายด้านความพิการในประเทศไทย: อุดมคติกับความเป็นจริง
ในทศวรรษที่ผ่านมา

ทวี เชื้อสุวรรณทวี, ขจรพรรณ สุวรรณสำริด | Abstract


บทความวิชาการ

๘. เทคโนโลยีสนับสนุนการใช้งานของผู้ใช้วีลแชร์
ศัชชญาส์ ดวงจันทร์, ภูริพจน์ แก้วย่อง | Abstractวารสารปีที่ ๑๔ มกราคม - ธันวาคม ๒๕๖๑ ฉบับเต็ม :ดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม ภาพ icon เพื่อให้ทราบว่าเป็นไฟล์ PDF

menu-thai

* ความคิดเห็น ข้อมูล และบทสรุปต่าง ๆ ที่ตีพิมพ์ ในวารสารเป็นของผู้เขียนบทความ และมิได้แสดงว่า กองบรรณาธิการวารสารวิทยาลัยราชสุดาและ คณะผู้จัดทำเห็นด้วยทั้งหมด