Skip Content
ไทย / อังกฤษ

ขณะนี้คุณอยู่ที่ | หน้าแรก | วารสารปีที่ ๑๕ | บทความวิชาการเรื่องที่ ๓

วารสารวิทยาลัยราชสุดาเพื่อการวิจัยและพัฒนาคนพิการ
วารสารปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๑ มกราคม - มิถุนายน ๒๕๖๒

บทความวิชาการ : อุปสรรคและความสำเร็จการปรับตัวของบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ

ผู้วิจัย : ศศิพินต์ สุขบุญพันธ์

E-mail : ohsasipin@hotmail.com

บทคัดย่อ

การดำรงชีวิตในสังคมของบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ อาจต้องพบทั้งสถานการณ์ที่พึงพอใจและความตึงเครียดต่างๆ การปรับตัวเป็นวิธีการที่จะหาวิธีลดสภาวะความตึงเครียดทางอารมณ์ เพื่อรักษาความมั่นคงของตน ทั้งทางร่างกาย จิตใจและสังคม โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเอาชนะต่อสิ่งที่เป็นปัญหาหรืออุปสรรครวมถึงเสาะแสวงหาวิธีการที่จะเผชิญกับสิ่งนั้นเพื่อลดความกดดันทางจิตใจอันจะช่วยให้ตนเองดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุข


บุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษที่สามารถปรับตัวได้ จะมีภาวะจิตใจที่มั่นคงและยอมรับสภาพปัญหาต่างที่เกิดขึ้นแก่ตนเอง สามารถช่วยเหลือตนเองได้มากที่สุดตามข้อจำกัดที่มีอยู่ และอยู่กับครอบครัวและสังคมโดยไม่ทำให้เป็นภาระแก่ครอบครัวและสังคม อุปสรรคในการปรับตัวของบุคคลที่มีความต้องการพิเศษนั้น ประกอบด้วย ด้านสภาพความบกพร่องของบุคคลที่มีความจำเป็นพิเศษเหล่านั้น ด้านครอบครัว และด้านสิ่งแวดล้อม การพิจารณาว่าบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษจะมีความสำเร็จในการปรับตัวได้นั้น จะต้องพิจารณาด้านจิตใจ ด้านการช่วยเหลือตนเอง ด้านการงานและด้านสังคม โดยจะต้องคำนึงถึงความสำเร็จในภาพรวมจะไม่เจาะจงหรือแยกด้านใดด้านไหนออกจากกัน


คำสำคัญ: อุปสรรค, ความสำเร็จ, การปรับตัว, บุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ


บทความวิชาการเรื่องที่ ๓ :ดาวน์โหลดบทความวิชาการเรื่องที่ ๓ภาพ icon เพื่อให้ทราบว่าเป็นไฟล์ PDF

menu-thai

* ความคิดเห็น ข้อมูล และบทสรุปต่าง ๆ ที่ตีพิมพ์ ในวารสารเป็นของผู้เขียนบทความ และมิได้แสดงว่า กองบรรณาธิการวารสารวิทยาลัยราชสุดาและ คณะผู้จัดทำเห็นด้วยทั้งหมด