Skip Content
ไทย / อังกฤษ

ขณะนี้คุณอยู่ที่ | หน้าแรก | วารสารปีที่ ๑๕ | บทความวิชาการเรื่องที่ ๒

วารสารวิทยาลัยราชสุดาเพื่อการวิจัยและพัฒนาคนพิการ
วารสารปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๑ มกราคม - มิถุนายน ๒๕๖๒

บทความวิชาการ : ลักษณะงานและอาชีพที่เหมาะสมกับบุคคลกลุ่มอาการออทิสซึม
     วัยทำงาน

ผู้วิจัย : อัญชลี สารรัตนะ

E-mail : unesar@kku.ac.th

บทคัดย่อ

การเพิ่มขึ้นของคนในกลุ่มอาการออทิสซึม ซึ่งเป็นผู้มีความผิดปกติของพัฒนาการ 3 ด้าน คือ ด้านการสื่อสาร ด้านการเข้าสังคมและด้านพฤติกรรม ทำให้จำเป็นต้องจัดบริการและการช่วยเหลือต่างๆ การประกอบอาชีพเป็นความจำเป็นอย่างหนึ่งสำหรับคนในกลุ่มนี้ โดยเฉพาะกลุ่มศักยภาพสูงที่มีความต้องการในการประกอบอาชีพและพบว่าการมีอาชีพของกลุ่มคนเหล่านี้มีมูลค่าต่อเศรษฐกิจอย่างมีนัยสำคัญ บทความนี้มีจุดประสงค์เพื่อทบทวนงานวิจัยและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับลักษณะอาชีพของผู้ที่มีภาวะออทิสซึมในวัยทำงาน และนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะของบุคคลที่มีภาวะออทิสซึม สภาวะการทำงาน ลักษณะอาชีพที่เหมาะสม และยุทธศาสตร์ที่นำไปสู่ความสำเร็จในการประกอบอาชีพของคนกลุ่มอาการนี้ สภาวะการทำงานพบว่าคนกลุ่มนี้ไม่ได้รับการจ้างงานมากกว่าได้รับการจ้างงาน งานที่เหมาะกับคนกลุ่มนี้ควรเป็นงานที่ต้องใช้ความจำระยาวมากกว่าความจำระยะสั้น เนื่องจากคนกลุ่มนี้มีความจำระยะยาวดีและอาจดีกว่าคนปกติทั่วไป งานควรมีลักษณะเป็นรูปธรรมที่สามารถคิดเป็นภาพได้ ยุทธศาสตร์ที่ช่วยให้การประกอบอาชีพของคนกลุ่มนี้ประสบผลสำเร็จประกอบด้วย 1) การกำหนดตำแหน่งงาน 2) จัดที่ปรึกษาที่ดูแลให้ความช่วยเหลือและสอนงาน 3) การฝึกอบรมระหว่างการทำงาน 4) การปรับสถานที่ทำงาน และ 5) การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง


คำสำคัญ: กลุ่มอาการออทิสซึมวัยทำงาน, ลักษณะงานและอาชีพที่เหมาะสมกับบุคคลกลุ่มอาการออทิสซึม,
ยุทธศาสตร์การประกอบอาชีพสำหรับบุคคลกลุ่มอาการออทิสซึม


บทความวิชาการเรื่องที่ 2 :ดาวน์โหลดบทความวิชาการเรื่องที่ 2ภาพ icon เพื่อให้ทราบว่าเป็นไฟล์ PDF

menu-thai

* ความคิดเห็น ข้อมูล และบทสรุปต่าง ๆ ที่ตีพิมพ์ ในวารสารเป็นของผู้เขียนบทความ และมิได้แสดงว่า กองบรรณาธิการวารสารวิทยาลัยราชสุดาและ คณะผู้จัดทำเห็นด้วยทั้งหมด