Skip Content
ไทย / อังกฤษ

ขณะนี้คุณอยู่ที่ | หน้าแรก | วารสารปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๒ | บทความวิจัยเรื่องที่ ๑

วารสารวิทยาลัยราชสุดาเพื่อการวิจัยและพัฒนาคนพิการ
ววารสารปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๒ กรกฎาคม - ธันวาคม ๒๕๖๒

บทความวิจัย : ดนตรีบำบัดเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคมะเร็งในการดูแลแบบประคับประคอง
: การวิจัยกรณีศึกษา

ผู้วิจัย : ทยา แสงอรุณ1, นัทธี เชียงชะนา2, อำไพ บูรณประพฤกษ์3

E-mail : 1Sangaroon.thaya@gmail.com

บทคัดย่อ

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของดนตรีบำบัดในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคมะเร็งในการดูแลแบบประคับประคอง โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสานระหว่างการวิจัยกึ่งทดลอง และการวิจัยกรณีศึกษา (Experimental case study) ผู้เข้าร่วมวิจัยประกอบด้วย 3 ท่าน ได้แก่ ผู้ป่วย ผู้ดูแล และพยาบาล ขั้นตอนในการวิจัยประกอบไปด้วย ขั้นตอนประเมินเบื้องต้น ซึ่งเป็นการศึกษาข้อมูลพื้นฐานและประเมินผู้ป่วยก่อนการเข้ารับดนตรีบำบัด ขั้นตอนต่อไปคือการให้ดนตรีบำบัด รวมทั้งหมด 5 ครั้ง ในระยะเวลา 3 สัปดาห์ การให้ดนตรีบำบัดในครั้งนี้มีผู้ดูแลร่วมทำกิจกรรมดนตรีบำบัดกับผู้ป่วย กิจกรรมดนตรีบำบัดประกอบไปด้วย การใช้ดนตรีสด การร้องเพลงและเล่นเครื่องดนตรี การเลือกเพลง การวิเคราะห์เนื้อเพลง และการรำลึกความหลังผ่านบทเพลงนอกจากนี้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ผู้ดูแลและพยาบาลสัปดาห์ละครั้ง เพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับ การเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยหลังจากการเข้ารับดนตรีบำบัดในแต่ละครั้ง การวิเคราะห์ข้อมูลในงานวิจัยนี้ใช้การวิเคราะห์กรณีศึกษาเชิงคุณภาพและการวิเคราะห์แบบอุปนัย


ผลการวิจัยครั้งนี้พบว่า ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านอารมณ์ ด้านสภาพแวดล้อม ด้านร่างกาย และความพึงพอใจโดยรวม จากการเห็นตรงกันในบทสัมภาษณ์ของทั้งผู้ดูแลและพยาบาล รวมไปถึงสังเกตการณ์ของผู้วิจัย นอกจากนี้ดนตรีบำบัดยังช่วยให้ผู้ดูแลเตรียมใจรับกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นได้และใช้เพลงเพื่อเป็นสิ่งระลึกถึงผู้ป่วยเมื่อยามจากไป ทั้งนี้ดนตรีบำบัดยังช่วยเสริมการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์อีกด้วย ซึ่งการวิจัยครั้งนี้สนับสนุนว่าดนตรีบำบัดนั้นช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ผู้ป่วยโรคมะเร็งในการดูแลแบบประคับประคอง


คำสำคัญ: ดนตรีบำบัด, การดูแลแบบประคับประคอง, ผู้ป่วยโรคมะเร็ง, คุณภาพชีวิต


บทความวิจัยเรื่องที่ 1 :ดาวน์โหลดบทความวิจัยเรื่องที่ 1ภาพ icon เพื่อให้ทราบว่าเป็นไฟล์ PDF

menu-thai

* ความคิดเห็น ข้อมูล และบทสรุปต่าง ๆ ที่ตีพิมพ์ ในวารสารเป็นของผู้เขียนบทความ และมิได้แสดงว่า กองบรรณาธิการวารสารวิทยาลัยราชสุดาและ คณะผู้จัดทำเห็นด้วยทั้งหมด