Skip Content
ไทย / อังกฤษ

ขณะนี้คุณอยู่ที่ | หน้าแรก | วารสารปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๒ | บทความวิจัยเรื่องที่ ๒

วารสารวิทยาลัยราชสุดาเพื่อการวิจัยและพัฒนาคนพิการ
ววารสารปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๒ กรกฎาคม - ธันวาคม ๒๕๖๒

บทความวิจัย : ประสบการณ์การฟื้นคืนได้ของครอบครัวที่บุตรมีภาวะออทิซึม

ผู้วิจัย : ประภัสสร ฉันทศิริเวทย์1, อรัญญา ตุ้ยคำภีร์2, ณัฐสุดา เต้พันธ์3

E-mail : 1gprapatsorn@gmail.com , 2atuicomepee@gmail.com , 3tnattasuda@gmail.com

บทคัดย่อ

ในปัจจุบันยังมีงานวิจัยจำนวนไม่มากนักที่ศึกษาเกี่ยวกับประสบการณ์ด้านบวกของครอบครัวที่บุตรมีภาวะออทิซึม งานวิจัยในครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสบการณ์การฟื้นคืนได้ของครอบครัวที่บุตรมีภาวะออทิซึม โดยผู้ให้ข้อมูลคือมารดาที่บุตรมีภาวะออทิซึมจำนวน 7 ราย มีการเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก และวิเคราะห์ผลด้วยการวิจัยเชิงคุณภาพแบบปรากฏการณ์วิทยา


ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบประสบการณ์การฟื้นคืนได้ของครอบครัว 6 ประเด็นหลัก ดังนี้ (1) ความยากลำบากที่ครอบครัวเผชิญทั้งจากสถานการณ์และภาวะใจ (2) ขุมพลังของครอบครัว ได้แก่ ความรักของพ่อแม่ การมีสายสัมพันธ์ในครอบครัวที่แน่นแฟ้น การได้รับกำลังใจจากคนรอบข้าง และการเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ (3) ความเข้าใจและการยอมรับลูกที่มีภาวะออทิซึมของครอบครัว (4) การพัฒนาวิถีครอบครัวพลังบวก (5) การจัดการในครอบครัวอย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ การสื่อสารภายในครอบครัว การแบ่งหน้าที่ในครอบครัว และการพัฒนาความพร้อมในการเผชิญปัญหา และ (6) การมีความสุขในการดูแลลูกที่มีภาวะออทิซึม การตกผลึกการเรียนรู้จากประสบการณ์ และการมีความพึงพอใจในชีวิต


ผลการศึกษาครั้งนี้ทำให้เข้าใจประสบการณ์การฟื้นคืนได้ของครอบครัวที่ลูกมีภาวะออทิซึมและปัจจัยที่ทำให้เกิดการฟื้นคืนได้ และสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางสำหรับนักจิตวิทยาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือครอบครัวเหล่านี้ต่อไป


คำสำคัญ: การฟื้นคืนได้ของครอบครัว, มารดาที่บุตรมีภาวะออทิซึม, งานวิจัยเชิงคุณภาพ


บทความวิจัยเรื่องที่ 2 :ดาวน์โหลดบทความวิจัยเรื่องที่ 2ภาพ icon เพื่อให้ทราบว่าเป็นไฟล์ PDF

menu-thai

* ความคิดเห็น ข้อมูล และบทสรุปต่าง ๆ ที่ตีพิมพ์ ในวารสารเป็นของผู้เขียนบทความ และมิได้แสดงว่า กองบรรณาธิการวารสารวิทยาลัยราชสุดาและ คณะผู้จัดทำเห็นด้วยทั้งหมด