Skip Content
ไทย / อังกฤษ

ขณะนี้คุณอยู่ที่ | หน้าแรก | วารสารปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๒ | บทความวิจัยเรื่องที่ ๓

วารสารวิทยาลัยราชสุดาเพื่อการวิจัยและพัฒนาคนพิการ
ววารสารปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๒ กรกฎาคม - ธันวาคม ๒๕๖๒

บทความวิจัย : สาเหตุของภาวะตาบอดถาวรของผู้สูงอายุในโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)
ระหว่างปี พ.ศ. 2553 - 2559

ผู้วิจัย : เพ็ญพิมล ยิ่งยง1

E-mail : 1penpimol1960@gmail.com

บทคัดย่อ

การวิจัยภาคตัดขวางนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินสาเหตุภาวะตาบอดถาวรของผู้สูงอายุในโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) ระหว่างปี 2553 พ.ศ. ถึง พ.ศ. 2559 โดยศึกษาจากผู้ป่วยนอกราย ใหม่ที่เป็นโรคตาในโรงพยาบาล กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาคือผู้ที่อายุมากกว่า 60 ปี ที่มีอาการตาบอดถาวรตาม เกณฑ์ขององค์การอนามัยโลก คือระดับสายตาที่แก้ไขอย่างดีที่สุดแล้วน้อยกว่า 3/60 หรือลานสายตาน้อยกว่า 10 องศาในตาข้างที่ดีกว่าที่ได้รับการรักษาและการผ่าตัดอย่างเต็มที่ สถิติที่ใช้ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน


ผลการศึกษาพบว่า ผู้ป่วยตาทั้งหมด 8483 คน เป็นหญิง 5183 (61.1%) คนและเป็นชาย 3300 คน 3300 คน (38.9%) มีตาบอดอย่างถาวรตามเกณฑ์ของกฎหมาย 1281 คน (15.1%) โดยที่ 230 คน (ร้อยละ 18.0) เป็นตาบอดทั้งสองข้าง สาเหตุหลักมาจากโรคต้อหิน 220 คน (17.2%) โรคเบาหวานขึ้นจอตา214 คน (16.7%) โรคจอตาเสื่อมตามอายุ 183 คน (14.3%) โรคหลอดเลือดจอตาอุดตัน 78 คน (6.1%) โรคจอตาเสื่อมอื่นๆ 54 คน (4.2%) โรคประสาทตาเสื่อม 35 คน (2.7%). โรคตาขี้เกียจ 15 คน (1.2%).โรคที่มีหลายสาเหตุร่วมกัน 150 คน (11.7%) โรคของกระจกตา 113 คน (8.8%) และอื่นๆ 219 คน (17.1%) สาเหตุของการตาบอดถาวรที่มากที่สุดในผู้สูงอายุคือโรคต้อหิน โรคเบาหวานขึ้นจอตา และโรคจอตาเสื่อมตามอายุ ตามลำดับ ข้อเสอนแนะทางนโยบาย คือการรู้สาเหตุภาวะตาบอดอย่างถาวรจะเป็นการริเริ่มให้รัฐบาลและผู้เชี่ยวชาญทางตาสร้างกลยุทธ์ที่เหมาะสม ในการตระหนักถึงภาวะแทรกซ้อนที่หลีกเลี่ยงได้เหล่านี้ให้ดียิ่งขึ้น


คำสำคัญ: ตาบอด, เมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง), ผู้สูงอายุ


บทความวิจัยเรื่องที่ 3 :ดาวน์โหลดบทความวิจัยเรื่องที่ 3ภาพ icon เพื่อให้ทราบว่าเป็นไฟล์ PDF

menu-thai

* ความคิดเห็น ข้อมูล และบทสรุปต่าง ๆ ที่ตีพิมพ์ ในวารสารเป็นของผู้เขียนบทความ และมิได้แสดงว่า กองบรรณาธิการวารสารวิทยาลัยราชสุดาและ คณะผู้จัดทำเห็นด้วยทั้งหมด