Skip Content
ไทย / อังกฤษ

ขณะนี้คุณอยู่ที่ | หน้าแรก | วารสารปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๒ | บทความวิจัยเรื่องที่ ๔

วารสารวิทยาลัยราชสุดาเพื่อการวิจัยและพัฒนาคนพิการ
ววารสารปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๒ กรกฎาคม - ธันวาคม ๒๕๖๒

บทความวิจัย : สภาพปัจจุบัน จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของการจัดการเรียนการสอน
ของโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด

ผู้วิจัย : ศรีสุดา พัฒจันทร์1, ประเสริฐ เรือนนะการ2, ทรงศักดิ์ ภูสีอ่อน3

E-mail : 1Patjan607@gmail.com

บทคัดย่อ

กาวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบันของการจัดการเรียนการสอน และ 2) วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของการจัดการเรียนการสอน โดยการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผู้ให้ข้อมูล คือ ครูผู้สอน จำนวน 6 คน ผู้วิจัยเลือกผู้ให้ข้อมูลแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสนทนากลุ่ม (Focus Group) และการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) เครื่องมือวิจัย คือ แบบการสนทนากลุ่ม (Focus Group Form) และแบบการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview Form) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม ATLAS.ti ผลการวิจัยปรากฏดังนี้


1) สภาพปัจจุบันของการจัดการเรียนการสอน พบว่า โรงเรียนจัดการสอนแบบปรกติโดยใช้หลักสูตรแกนกลางของกระทรวงศึกษาธิการ และการสอนแบบวอลดอร์ฟ (Waldorf) ครูสอนโดยใช้ภาษามือ สอนแบบองค์รวม การใช้รูปภาพ บทบาทสมมติ และวิดีโอประกอบการสอน โรงเรียนสนับสนุนงบประมาณการผลิตสื่อการสอนแก่ครู 2) จุดแข็ง พบว่า โรงเรียนมีการวางแผนการจัดครูประจำชั้น ครูมีความสามารถในการจัดทำหลักสูตร สถานศึกษา และหลักสูตรรายวิชา โรงเรียนจัดอบรมและทดสอบภาษามือแก่ครู ครูนำกระบวนการวิจัยมา แก้ปัญหาการเรียนการสอน ครูใช้วิธีการสอนแบบบูรณาการ และโรงเรียนอำนวยความสะดวกด้านอุปกรณ์การสอนแก่ครู จุดอ่อน พบว่า งบประมาณการผลิตสื่อการสอนไม่เพียงพอ ครูขาดความเชี่ยวชาญด้านการวิจัย และด้านการใช้เทคโนโลยี โอกาส พบว่า ประเทศไทยมีการส่งเสริมการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน โดยหน่วยงานภาครัฐให้การช่วยเหลือ และมอบสิ่งอำนวยความสะดวกในการจัดการศึกษา และชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา อุปสรรค พบว่า นโยบายการจัดการศึกษายากต่อการนำมาปฏิบัติจริง หลักสูตรการสอนไม่สอดคล้องกับความสามารถในการเรียนรู้ของนักเรียน และข้อจำกัดของคำศัพท์ภาษามือทางวิชาการไม่ครอบคลุมในรายวิชา


คำสำคัญ: สภาพปัจจุบัน, จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค, การจัดการเรียนการสอน, โรงเรียนโสตศึกษา


บทความวิจัยเรื่องที่ 4 :ดาวน์โหลดบทความวิจัยเรื่องที่ 4ภาพ icon เพื่อให้ทราบว่าเป็นไฟล์ PDF

menu-thai

* ความคิดเห็น ข้อมูล และบทสรุปต่าง ๆ ที่ตีพิมพ์ ในวารสารเป็นของผู้เขียนบทความ และมิได้แสดงว่า กองบรรณาธิการวารสารวิทยาลัยราชสุดาและ คณะผู้จัดทำเห็นด้วยทั้งหมด