Skip Content
Thai / Eng

ขณะนี้คุณอยู่ที่ | วารสารปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๒ กรกฎาคม - ธันวาคม ๒๕๖๒

วารสารวิทยาลัยราชสุดาเพื่อการวิจัยและพัฒนาคนพิการ
วารสารปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๒ กรกฎาคม - ธันวาคม ๒๕๖๒

บทความวิจัย

๑. ดนตรีบำบัดเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคมะเร็งในการดูแลแบบประคับประคอง: การวิจัยกรณีศึกษา
ทยา แสงอรุณ1, นัทธี เชียงชะนา2, อำไพ บูรณประพฤกษ์3 | Abstract


๒. ประสบการณ์การฟื้นคืนได้ของครอบครัวที่บุตรมีภาวะออทิซึม
ประภัสสร ฉันทศิริเวทย์1, อรัญญา ตุ้ยคำภีร์2, ณัฐสุดา เต้พันธ์3 | Abstract


๓. สาเหตุของภาวะตาบอดถาวรของผู้สูงอายุในโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) ระหว่างปี พ.ศ. 2553 - 2559
เพ็ญพิมล ยิ่งยง1 | Abstract


๔. สภาพปัจจุบัน จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของการจัดการเรียนการสอน ของโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด
ศรีสุดา พัฒจันทร์1, ประเสริฐ เรือนนะการ2, ทรงศักดิ์ ภูสีอ่อน3 | Abstract


๕. ยุทธศาสตร์การดำรงชีพของครัวเรือนแม่หญิงพิการลาว หลังจากการฝึกอบรมวิชาชีพในนครหลวงเวียงจันทน์
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ธนพฤกษ์ ชามะรัตน์1,ทวีศักดิ์ เพ็งทวี2 | Abstract


๖. ผลของดนตรีบำบัดที่มีต่อการฟื้นฟูการพูดในคนหูตึง วัยผู้ใหญ่ตอนต้น
thanyasinee.lao@stou.ac.th1,นัทธี เชียงชะนา2,อำไพ บูรณประพฤกษ์3 | Abstractบทความวิชาการ

๗. การประเมินตามสภาพจริงสำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ
ธัญสินี เล่าสัม1 | Abstract๘. บทบาทของนักจิตวิทยาการปรึกษาในการฟื้นฟูทางจิตใจผู้ป่วยบาดเจ็บกระดูกสันหลังและครอบครัว
นภชนก สุขประเสริฐ1 | Abstract
วารสารปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๒ กรกฎาคม - ธันวาคม ๒๕๖๒ ฉบับเต็ม :ดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม ภาพ icon เพื่อให้ทราบว่าเป็นไฟล์ PDF

menu-thai

* ความคิดเห็น ข้อมูล และบทสรุปต่าง ๆ ที่ตีพิมพ์ ในวารสารเป็นของผู้เขียนบทความ และมิได้แสดงว่า กองบรรณาธิการวารสารวิทยาลัยราชสุดาและ คณะผู้จัดทำเห็นด้วยทั้งหมด