Skip Content
Thai / Eng

ขณะนี้คุณอยู่ที่ | วารสารปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๑ มกราคม - มิถุนายน ๒๕๖๒

วารสารวิทยาลัยราชสุดาเพื่อการวิจัยและพัฒนาคนพิการ
วารสารปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๑ มกราคม - มิถุนายน ๒๕๖๒

บทความวิจัย

๑. ดนตรีบำบัดเพื่อพัฒนาทักษะสังคมในเด็กที่ถูกทอดทิ้ง: การวิจัยกรณีศึกษากรณีเดี่ยว
ศศิพิมพ์ เศรษฐเสถียร, นัทธี เชียงชะนา, นิอร เตรัตนชัย | Abstract


๒. การพัฒนารูปแบบความร่วมมือของผู้ปกครองเพื่อจัดการเรียนรู้ต่อความฉลาดทางอารมณ์และผลทางการเรียน
ของนักศึกษา ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน

สายสุดา ปั้นตระกูล, สุมาลี จันทร์ชลอ | Abstract


๓. ความคาดหวัง ปัญหา และอุปสรรคของนายจ้างต่อการจ้างงานคนพิการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2556

คริษฐา อ่อนแก้ว | Abstract


๔. การใช้โปรแกรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตามหลักวิถีพุทธที่ส่งผลต่อสุขภาพจิตที่ดีของผู้สูงอายุ
ฐิติยา เนตรวงษ์ และ รัชฎาพร ธิราวรรณ | Abstract


๕. วิเคราะห์ปัจจัยและการจัดกลุ่มพฤติกรรมการท่องเที่ยวของผู้พิการทางด้านร่างกาย
ประกาศ ปาวา ทองสว่าง, สันติธร ภูริภักดี | Abstract


บทความวิชาการ

๖. กระบวนการใช้ตัวแบบในการสร้างสื่อส่งเสริมความตระหนักรู้ในอาชีพเพื่อคนพิการทางการเห็น
ปริณุต ไชยนิชย์ , ปราวีณยา สุวรรณณัฐโชติ | Abstract๗. ลักษณะงานและอาชีพที่เหมาะสมกับบุคคลกลุ่มอาการออทิสซึมวัยทำงาน
อัญชลี สารรัตนะ | Abstract๘. อุปสรรคและความสำเร็จการปรับตัวของบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ
ศศิพินต์ สุขบุญพันธ์ | Abstract
วารสารปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๑ มกราคม - มิถุนายน ๒๕๖๒ ฉบับเต็ม :ดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม ภาพ icon เพื่อให้ทราบว่าเป็นไฟล์ PDF

menu-thai

* ความคิดเห็น ข้อมูล และบทสรุปต่าง ๆ ที่ตีพิมพ์ ในวารสารเป็นของผู้เขียนบทความ และมิได้แสดงว่า กองบรรณาธิการวารสารวิทยาลัยราชสุดาและ คณะผู้จัดทำเห็นด้วยทั้งหมด