Skip Content
ไทย / อังกฤษ

ขณะนี้คุณอยู่ที่ | หน้าแรก | วารสารปีที่ ๑๖ | บทความวิจัยเรื่องที่ ๑

วารสารวิทยาลัยราชสุดาเพื่อการวิจัยและพัฒนาคนพิการ
วารสารปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๑ มกราคม - มิถุนายน ๒๕๖๓

บทความวิจัย : การปรับปรุงอาคารเพื่อเข้าสู่การออกแบบสถาปัตยกรรมเพื่อคนทั้งมวล
: กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ผู้วิจัย : บัญชา บูรณสิงห์1, อัธยานันท์ จิตรโรจนรักษ์2, พัฑรา สืบศิริ3, มณฑล จันทร์แจ่มใส4

E-mail : 1bunchaburanasing@gmail.com

บทคัดย่อ

เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและแสดงศักยภาพของมหาวิทยาลัยในการก้าวเข้าสู่มาตรฐานของการออกแบบเพื่อคนทั้งมวล และตอบสนองต่อการใช้งานอย่างเท่าเทียม เพื่อให้เกิดผลต่อเนื่องในการพัฒนาอาคารอื่นๆ งานวิจัยเรื่องต้นแบบการพัฒนาปรับปรุงอาคารเพื่อเข้าสู่การออกแบบสถาปัตยกรรมเพื่อคนทั้งมวล กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครมีวัตถุประสงค์ในการวิจัยได้แก่ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัญหาปัจจุบันอาคารภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครที่ยังไม่เข้าข่ายการใช้ประโยชน์ของอาคารจากการออกแบบเพื่อคนทั้งมวล 2) เพื่อออกแบบสถาปัตยกรรมเพื่อคนทั้งมวลของอาคารภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 3) เพื่อจัดทำต้นแบบในการก่อสร้างจริงที่เป็นรูปธรรมในการพัฒนาปรับปรุงอาคารเพื่อเข้าสู่การออกแบบสถาปัตยกรรมเพื่อคนทั้งมวล ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูล คณะผู้วิจัยได้คัดเลือกอาคารนำร่องคืออาคารปิยมหาราช (อาคาร 20) เพื่อจัดทำต้นแบบในการก่อสร้างจริงที่เป็นรูปธรรมในการพัฒนาปรับปรุงอาคารเพื่อเข้าสู่การออกแบบสถาปัตยกรรมเพื่อคนทั้งมวล โดยได้พัฒนาการออกแบบอาคารในพื้นที่ 9 ส่วนด้วยกัน ได้แก่ ป้ายแสดงสิ่งอำนวยความสะดวก ทางลาดและลิฟต์ บันได ที่จอดรถ ทางเข้าอาคาร ทางเดินระหว่างอาคาร และทางเชื่อมระหว่างอาคาร ประตู ห้องส้วม พื้นผิวต่างสัมผัส และหอประชุม ตลอดจนประมาณราคาค่าก่อสร้างในการดำเนินงานดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อให้เกิดเป็นต้นแบบอาคารที่สามารถปรับปรุงอย่างเป็นรูปธรรมและทำเป็นรูปแบบเสนอไปยังหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนพิจารณาเพื่อที่จะสามารถของรับเงินทุนเพื่อสนับสนุนในการพัฒนาอาคารอื่นต่อไป


คำสำคัญ: การออกแบบอาคารเพื่อคนทั้งมวล, การเข้าถึงพื้นที่, สิ่งอำนวยความสะดวกภายในมหาวิทยาลัย


บทความวิจัยเรื่องที่ 1 :ดาวน์โหลดบทความวิจัยเรื่องที่ 1ภาพ icon เพื่อให้ทราบว่าเป็นไฟล์ PDF

menu-thai

* ความคิดเห็น ข้อมูล และบทสรุปต่าง ๆ ที่ตีพิมพ์ ในวารสารเป็นของผู้เขียนบทความ และมิได้แสดงว่า กองบรรณาธิการวารสารวิทยาลัยราชสุดาและ คณะผู้จัดทำเห็นด้วยทั้งหมด