Skip Content
ไทย / อังกฤษ

ขณะนี้คุณอยู่ที่ | หน้าแรก | วารสารปีที่ ๑๖ | บทความวิจัยเรื่องที่ ๒

วารสารวิทยาลัยราชสุดาเพื่อการวิจัยและพัฒนาคนพิการ
วารสารปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๑ มกราคม - มิถุนายน ๒๕๖๓

บทความวิจัย : การบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการในมหาวิทยาลัยไทย : ความพึงพอใจและ
ความต้องการของนักศึกษาและผู้ให้บริการ

ผู้วิจัย : ปิยะรัตน์ นุชผ่องใส1 ธีรศักดิ์ ศรีสุรกุล1 และซิลเวีย เอ็ม. คอเรีย-เทอเรส2

E-mail : 1piyarat.nuc@mahidol.ac.th

บทคัดย่อ

การศึกษานี้เป็นการศึกษาการบริหารของหน่วยบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ การให้บริการ ความพึงพอใจและความต้องการของผู้ให้บริการและนักศึกษาพิการ โดยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างผู้บริหารหน่วยบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ จำนวน 31 คน และแบบสอบถามผู้ให้บริการ จำนวน 73 คน และนักศึกษาพิการ จำนวน 204 คน ซึ่งสมัครใจและมีเวลาในการให้ข้อมูล ผลการศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่หน่วยบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการในมหาวิทยาลัยของไทยอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของกองกิจการนักศึกษา และมีผู้ให้บริการในหน่วยสนับสนุนนักศึกษาพิการเฉลี่ย 3 คน บริการพื้นฐานของหน่วยบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ ได้แก่ การแปลงอักษรเบรลล์ (67.74%) การให้ยืมอุปกรณ์และเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกหรือซอฟแวร์ (54.84%) บริการที่จัดให้น้อยที่สุด คือ การให้คำปรึกษา (19.35%) ผู้ให้บริการประมาณ 56.58% มีความพึงพอใจต่อบริการที่จัดให้นักศึกษาพิการ แต่ 15.1% และ 13.9% ของผู้ให้บริการไม่พึงพอใจกับการสนับสนุนของมหาวิทยาลัยและการจัดสรรงบประมาณ ตามลำดับ ผู้ให้บริการ (84.8%) และนักศึกษา (77.4%) ส่วนใหญ่พึงพอใจกับการได้รับทุนการศึกษา ผู้ให้บริการและนักศึกษามีความเห็นตรงกันว่าการสนับสนุนให้นักศึกษาพิการได้ไปศึกษาในต่างประเทศเป็นบริการที่มีความต้องการมากที่สุด จากการศึกษาแสดงให้เห็นว่าหน่วยบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการในมหาวิทยาลัยของไทยให้บริการแบบเบ็ดเสร็จและจัดบริการในลักษณะเชิงรับ จึงควรมีการพัฒนางานบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัย คณะ หน่วยบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ และนักศึกษาพิการ โดยการปรับเปลี่ยนนโยบายที่เกี่ยวกับการบริหารและการให้บริการที่สำคัญซึ่งจะส่งผลต่อความสำเร็จของนักศึกษา


คำสำคัญ: บริการสนับสนุน, DSS, นักศึกษาพิการ, อุดมศึกษา


บทความวิจัยเรื่องที่ 2 :ดาวน์โหลดบทความวิจัยเรื่องที่ 2ภาพ icon เพื่อให้ทราบว่าเป็นไฟล์ PDF

menu-thai

* ความคิดเห็น ข้อมูล และบทสรุปต่าง ๆ ที่ตีพิมพ์ ในวารสารเป็นของผู้เขียนบทความ และมิได้แสดงว่า กองบรรณาธิการวารสารวิทยาลัยราชสุดาและ คณะผู้จัดทำเห็นด้วยทั้งหมด