Skip Content
ไทย / อังกฤษ

ขณะนี้คุณอยู่ที่ | หน้าแรก | วารสารปีที่ ๑๖ | บทความวิจัยเรื่องที่ ๓

วารสารวิทยาลัยราชสุดาเพื่อการวิจัยและพัฒนาคนพิการ
วารสารปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๑ มกราคม - มิถุนายน ๒๕๖๓

บทความวิจัย : การศึกษาสภาพและปัญหาของการจัดการศึกษาในสายอาชีพสำหรับผู้เรียนที่มี
ความต้องการพิเศษทางการเรียนรู้

ผู้วิจัย : ชนิศา ตันติเฉลิม1, สิริฉันท์ สถิรกุล เตชพาหพงษ์2, วิรุจ กิจนันทวิวัฒน์3,
บุณฑริกา บูลภักดิ์4, วาทินี อมรไพศาลเลิศ5, ดุสิดา ทินมาลา6

E-mail : 1chanisa.a@chula.ac.th

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาของการจัดการศึกษาในสายอาชีพสำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษทางการเรียนรู้ และความต้องการด้านการศึกษาในสายอาชีพของผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษฯและครอบครัว วิธีดำเนินการวิจัยแบ่งเป็น 2 ระยะ ได้แก่ 1) การจัดสนทนากลุ่ม 3 กลุ่ม ได้แก่ ผู้บริหารวิทยาลัยสารพัดช่าง อาจารย์วิทยาลัยสารพัดช่าง และ ผู้ปกครอง เก็บข้อมูลด้วยแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 3 ฉบับแบ่งตามกลุ่มตัวอย่างวิจัย และ 2) จัดฝึกประสบการณ์ทดลองเรียนหลักสูตรฝึกอาชีพระยะสั้น ตัวอย่างวิจัย ได้แก่ ครู ผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษฯและผู้ปกครอง เก็บข้อมูลด้วยแบบสังเกตพฤติกรรมการสอนและแบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ ผลการวิจัยพบว่า หลักสูตรฝึกอาชีพระยะสั้นมีความยืดหยุ่นและหลากหลาย แต่มุ่งสอนทักษะอาชีพเพียงบางทักษะ ครูส่วนใหญ่มีความเชี่ยวชาญในทักษะสายอาชีพแต่ยังคงต้องการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนสำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษฯ และส่งเสริมให้มีทัศนคติเชิงบวกต่อผู้เรียน แต่ละวิทยาลัยมีนโยบายรับคนพิการเข้าศึกษา แต่ยังไม่มีการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล และยังขาดการทำงานบูรณาการเชิงรุกระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้พบว่า ผู้เรียนและครอบครัวต้องการโอกาสเรียนร่วมกับบุคคลทั่วไป แต่กังวลเกี่ยวกับการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม ผู้เรียนต้องการเรียนหลักสูตรที่นำไปใช้ประกอบอาชีพได้ แต่ยังคงต้องการแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล


คำสำคัญ: ความต้องการพิเศษ, การจัดการศึกษาในสายอาชีพ, ผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษทางการเรียนรู้


บทความวิจัยเรื่องที่ 3 :ดาวน์โหลดบทความวิจัยเรื่องที่ 3ภาพ icon เพื่อให้ทราบว่าเป็นไฟล์ PDF

menu-thai

* ความคิดเห็น ข้อมูล และบทสรุปต่าง ๆ ที่ตีพิมพ์ ในวารสารเป็นของผู้เขียนบทความ และมิได้แสดงว่า กองบรรณาธิการวารสารวิทยาลัยราชสุดาและ คณะผู้จัดทำเห็นด้วยทั้งหมด